Przejdź do głównej treści strony
           
     
           
Jeden z najmłodszych a zarazem najnowocześ-niejszych wydziałów na Uniwersytecie Jagielloń-skim. Czołowy polski ośrodek naukowy w ob-szarze badań biomolekularnych. W rankingu jednostek badawczych uzyskał w roku 2014 kategorię A+.
Zobacz więcej...
  Spółka należąca do Uniwersytetu Jagielloń-skiego oferująca kompleksowe usługi  przed-siębiorcom i naukowcom działającym w branży life science, takie jak: wynajem powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe i szkole-nia.
Zobacz więcej...
 

Inicjatywa MNiSW – status Krajowego Naukowe-go Ośrodka Wiodącego oraz dotacja przyzna-wana uczelniom oraz konsorcjom naukowym w celu wzmocnienia potencjału badawczego oraz zapewniania wysokiej jakości kształcenia.

 

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU KNOW

31 grudnia 2018 r. Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekulamych i Komórkowych CELL-MOL-TECH zakończyło oficjalnie projekt KNOW. Środki przeznaczone na realizację projektu KNOW wyniosły łącznie 35 mln złotych z czego WBBiB wykorzystało dotację w wysokości 29,75 mln zł a JCI – 5,25 mln zł. Działania związane z projektem były prowadzone w latach 2015-2018.
 
W trakcie trwania projektu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prowadzone były następujące działania:
 • wyjazdy pracowników na konferencje i warsztaty,
 • wyjazdy pracowników na staże naukowe,
 • organizacja konferencji naukowych i warsztatów,
 • pobyt na WBBiB profesorów wizytujących,
 • dofinansowanie na opublikowanie artykułów naukowych ,
 • szkolenia dla pracowników,
 • projekty badawcze pracowników – program 35+,
 • projekty badawcze pracowników – program IMPULS,
 • stypendia naukowe dla studentów,
 • stypendia naukowe dla doktorantów,
 • studenckie projekty badawcze,
 • projekty badawcze doktorantów,
 • doposażenie pracowni dydaktycznych,
 • utworzenie/aktualizacja kursów dydaktycznych,
 • utworzenie nowego kierunku studiów,
 • dofinansowanie prac magisterskich,
 • ataże dla młodych pracowników po doktoracie,
 • zatrudnienie dla osób przed doktoratem,
 • nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, 
 • nagrody za osiągnięcia w badaniach naukowych,
 • organizacja wydarzeń popularyzujących naukę,
 • modernizacja sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania,
 • konserwacja aparatury badawczej.
Do działań prowadzonych przez Jagiellońskie Centrum Innowacji zaliczyć należy:
 • projekty naukowe realizowane w kooperacji z przedsiębiorstwami, zainteresowanymi wdrożeniem wyników tych badań (umowy JCI/WBBiB/Naukowiec/Firma),
 • projekty własne pracowników JCI,
 • konkurs na prace magisterskie o potencjale wdrożeniowym,
 • opracowania naukowe,
 • staże w firmach dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki z WBBiB,
 • organizację szkoleń, warsztatów i konferencji. 
Projekt KNOW zaowocował szeregiem osiągnięć w zakresie dydaktyki, badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz przyczynił się do: 
 1. wyraźnego wzrostu wydajności naukowej pracowników i doktorantów WBBiB (w tym: poprawy jakości publikowanych prac naukowych i podwojenie liczby publikowanych artykułów naukowych o statusie open access),
 2. wzrostu wyjazdów pracowników WBBiB na konferencje naukowe z wystąpieniami ustnymi i plakatowymi,
 3. wzrostu liczby projektów naukowych prowadzonych przez pracowników WBBiB, finansowanych przez agencje krajowe oraz zagraniczne, 
 4. zaktywizowania doktorantów i młodych pracowników naukowych WBBiB w obszarze samodzielnego występowania do instytucji zewnętrznych o środki na prowadzenie badań, 
 5. uzyskania przez WBBiB drugi raz z rzędu kategorii A+,
 6. podwyższenie umiejętności młodych pracowników naukowych WBBiB w zakresie korzystania z nowoczesnych narzędzi bioinformatycznych,
 7. poznania przez młodych naukowców specyfiki działania przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych, oraz praktycznego aspektu prowadzenia badań naukowych pod kątem komercjalizacji ich wyników,
 8. zacieśniania współpracy między środowiskami nauki i biznesu oraz szerszej rozpoznawalności oferty naukowo-badawczej szczególnie w środowisku biznesowym,
 9. wzrostu liczby patentów i zgłoszeń patentowych.