Formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe

W związku z zakończeniem projektu KNOW w dniu 31 grudnia 2018 r. możliwość aplikowania o wsparcie finansowe wygasła.

Część A - ROZWÓJ I ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO I APLIKACYJNEGO WBBiB

     

Formularz zgłoszeniowy A1
Dofinansowanie wyjazdu na konferencje/warsztaty/szkolenia

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania
 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 28 lutego
- do 30 kwietnia
- do 20 lipca

- do 30 października

     
Formularz rozliczeniowy A2
Rozliczenie wyjazdu na konferencje/warsztaty/szkolenia
 

Rozliczenie wyjazdu:
do 30 dni od daty powrotu z konferencji/warsztatów/szkolenia

     

Formularz zgłoszeniowy A3
Dofinansowanie krótko- i długoterminowych wyjazdów naukowych

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania
Wymagane załączniki: lista zaplanowancy działań naukowych (maks. 2 strony); dokument potwierdzający nawiązanie współpracy i zaproszenie do przyjazdu (np. fragment korespondecji); oświadczenie kierownika Zakładu/Pracowni, że nie ma możliwości sfinansowania wyjazdu z innych środków (zakładowych/grantowych/ programów służących mobilności pracowników)

 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 28 lutego
- do 30 kwietnia

- do 20 lipca
- do 30 października

     
Formularz rozliczeniowy A4
Rozliczenie krótko- i długoterminowego wyjazdu naukowego
 

Rozliczenie wyjazdu:
do 30 dni od daty powrotu z wyjazdu

     

Formularz zgłoszeniowy A5
Dofinansowanie pobytu na WBBiB profesora wizytującego

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania
 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 28 lutego
- do 30 kwietnia

- do 20 lipca
- do 30 października

     
Formularz rozliczeniowy A6
Rozliczenie pobytu na WBBiB profesora wizytującego
 

Rozliczenie pobytu:
do 30 dni od zakończenia pobytu profesora wizytującego

     

Formularz zgłoszeniowy A7
Dofinansowanie organizacji konferencji/warsztatów/spotkań roboczych

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania

 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 28 lutego
- do 30 kwietnia

- do 20 lipca
- do 30 października

     
Formularz rozliczeniowy A8
Rozliczenie organizacji konferencji/warsztatów/spotkań roboczych
 

Rozliczenie konferencji/warsztatów:
do 60 dni od daty zakończenia konferencji/warsztatów/spotkania roboczego

     
Formularz rozliczeniowy A9 2015 (formularz nieaktywny)
Rozliczenie działalności naukowej w zakresie nowatorskich projektów badawczych oraz redagowania publikacji i patentów (rok 2015)
 

Rozliczenie dotacji:
- do 15 grudnia 2015 r.

     

Formularz zgłoszeniowy A9
Dofinansowanie działalności naukowej pracowników powyżej 35 roku życia – „Program 35+"

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania
Wymagane załączniki: Opis projektu badawczego (pdf)

 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 15 czerwca

 

   
Formularz rozliczeniowy A10
Rozliczenie projektów badawczych pracowników powyżej 35 roku życia – „Program 35+"
 

Rozliczenie projektu:
- do 31 stycznia 2018 r. (dot. edycji 2015)
- do 31 października 2018 r. (dot. edycji 2016 i 2017)

     

Formularz zgłoszeniowy A11
Dofinansowanie na pokrycie kosztów opublikowania artykułów naukowych

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania

 

Składanie wniosków odbywa się
w trybie ciągłym

     

Formularz zgłoszeniowy A12
Dofinansowanie działalności naukowej pracowników powyżej 35 roku życia – „Program IMPULS"

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania
Wymagane załączniki: Opis a) dorobku naukowego (pdf); b) opis projektu badawczego (pdf)

 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 31 maja

     
Formularz rozliczeniowy A13
Rozliczenie projektów badawczych – „Program IMPULS"
 

Rozliczenie projektu:
- do 31 października 2018 r.

     

Formularz zgłoszeniowy A14
Dofinansowanie na pokrycie kosztów korekty językowej artykułu naukowego

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania

 

Składanie wniosków odbywa się
w trybie ciągłym

     
Formularz zgłoszeniowy A0
Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników WBBiB
 

Formularz zgłoszeniowy A0
wypełnia:
przewodniczący Zespołu ds. rozwoju i zwiększania potencjału
naukowego i aplikacyjnego WBBiB

 

Część B - ROZWÓJ MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ

     

Formularz zgłoszeniowy B1
Zatrudnienie pracownika z doktoratem na staż podoktorski

Sprawdź: Warunki zatrudnienienia
 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- maj/czerwiec


Formularz zgłoszeniowy B1 wypełniają: kierownicy Zakładów/Pracowni WBBiB

     

 

Część C - ROZWÓJ DYDAKTYKI

     

Formularz zgłoszeniowy C1
Doposażenie pracowni dydaktycznych

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania
 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 15 maja (w roku 2015)
- do 31 marca

     

Formularz zgłoszeniowy C2
Dofinansowanie na utworzenie nowych kursów lub udoskonalenie kursów już istniejących

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania

 

Składanie wniosków odbywa się
w trybie ciągłym

     

Formularz zgłoszeniowy C3
Dofinansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów pod opieką promotora

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania
 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 1 marca


Raport z realizacji projektu: do 10 miesięcy od daty przyznania finansowania

     

Formularz zgłoszeniowy C4
Dofinansowanie Studenckich Projektów Badawczych

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania

 

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 19 maja (w roku 2017)

Raport finansowy z realizacji projektu: do 14 dni od zakończenia projektu

Raport merytoryczny z realizacji projektu: do 30 dni od zakończenia projektu

     

Formularz zgłoszeniowy C5
Dofinansowanie realizacji prac magisterskich

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 31 października

     

Formularz zgłoszeniowy C6
Wsparcie działalności studenckich kół naukowych

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania

 

Termin składania formularzy zgłoszeniowych:
- do 15 listopada
- do 15 kwietnia

     

Formularz zgłoszeniowy C7k
Zakup książek

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania

 

Składanie wniosków odbywa się
w trybie ciągłym

     
Formularz zgłoszeniowy C0
Motywacyjne wsparcie działalności dydaktycznej
pracowników WBBiB
 

Formularz zgłoszeniowy A0
wypełnia:
przewodniczący Zespołu ds. zadań z zakresu dydaktyki

 

Część D - PROMOCJA WBBiB

     

Formularz zgłoszeniowy D1
Współpraca ze szkołami

Sprawdź: Kryteria przyznawania dofinansowania
 

Składanie wniosków odbywa się
w trybie ciągłym