Dofinansowanie realizacji prac magisterskich

» Rok 2017/2018

 •  
 • IMIĘ I NAZWISKO MAGISTRANTA, KIERUNEK STUDIÓW, ROBOCZY TYTUŁ PRACY
 •  ZAKŁAD BIOCHEMII
 •  ANALITYCZNEJ
 • Karolina Regucka, Biotechnologia molekularna, Charakterystyka nowych peptydowych bakteriocyn oraz hemolizyn produkowanych przez Staphylococcus pseudintermedius
 • Paula Kuleta, Biotechnologia molekularna, Wydzielnicza nukleaza Staphylococcus pseudintermedius jako nowa bakteriocyna białkowa.
 • Katarzyna Kuźmierska,  Biotechnologia molekularna, Charakterystyka układu toksyna-antytoksyna PemIK-Sa6 kodowanego na kasecie SCCmec.
 • Joanna  Nowak, Biotechnologia molekularna, Badanie wpływu systemów toksyna-antytoksyna na biofilm gronkowca złocistego.
 • Monika Kunicka, Biotechnologia molekularna, Poszukiwanie determinant toksyczności białka PemK-Sa1 z wykorzystaniem mutagenezy ukierunkowanej.
 • Justyna Adamska, Biotechnologia molekularn, Oddziaływanie receptora bradykininy typu 2 oraz krótkiego receptora dopaminy typu 2 oraz efekt tego oddziaływania na sygnalizację komórkową.
 • Monika Pasternak, Biochemia, Sygnalizacja receptora dopaminowego typu 2 – porównanie długiego i krótkiego receptora dopaminy 2 pod względem przekazywania sygnału po wpływem specyficznych agonistów.
 • Aleksandra Żelazna, Biochemia, Analiza oddziaływania mutazy fosfolglicerynianowej Candida sp. z ludzkimi białkami macierzy zewnątrzkomórkowej.
 • Rafał Zagórski-Przybyło, Biotechnologia molekularna, Identyfikacja nowych czynników transkrypcyjnych Staphylococcus aureus.
 • Elwira Śmietana, Biotechnologia molekularna, Biochemiczne porównanie metod decelularyzacji tkanki tłuszczowej.
 •  ZAKŁAD BIOCHEMII
 •  FIZYCZNEJ
 • Piotr Miłek, Biotechnologia molekularna SUM, Badania strukturalne czynników transkrypcyjnych.
 • Ahmed Hal, Molecular Biotechnology, Otrzymywanie mutantów białka YY1;
 • Dorota Mularczyk, Biofizyka, Sondowanie kieszeni wiążącej lipokalin;
 • Mateusz Szwalec, Biofizyka, Badania strukturalne białek nieuporządkowanych;
 • Adrianna Próba, Biochemia, Oddziaływania trimerycznych białek G z lipidami
 • Aleksandra Rzeszuto, Biochemia, Porównawcza analiza proteomiczna komórek NT2 zróżnicowanych do astrocytów i do i neuronów.
 • Joanna Pyrzewicz, Biochemia, Analiza proteomiczna nieróżnicowanych i zróżnicowanych do neuronów komórek SH-SY5Y.
 • Grzegorz Pasionek, Biofizyka, Analiza wpływu leków  na  proteom komórek NT2 zróżnicowanych do astrocytów.
 • Agata Kowalik, Biotechnologia molekularna, Otrzymanie i charakterystyka ludzkiego przeciwciała scFvAgata Cieślik, Biotechnologia molekularna, Optymalizacja strategii tandemowej chromatografii powinowactwa (TAP) w celu efektywnej izolacji i charakterystyki kompleksów białkowych z komórek ssaczych
 • Izabela Smok, Biotechnologia molekularna, Badania mechanizmów tworzenia w błonach platform sygnalizacyjnych i roli w tych procesach heterotrimerów białek G zawierających podjednostkę Galfa i2.
 • Julia Sadowska, Biotechnologia molekularna, Wpływ acylacji podjednostek alfa białek G na ich oddziaływanie z lipidami i lokalizację w błonie komórkowej.
 • Filip Szubert, Biotechnologia molekularna, Uzyskanie N-końcowego fragmentu białka YY1 do badań techniką NMR.
 • Mateusz Szwalec, Biofizyka, Badania strukturyzacji N-końcowych fragmentów białek YY1 i YY2.
 •  ZAKŁAD BIOCHEMII
 •  KOMÓRKI
 • Monika Machula, Biotechnologia molekularna, Analiza funkcjonalna fragmentu mysiej IgG3 istotnego dla hemaglutynacji.
 • Kamilla Sołtys, Biotechnologia molekularna, Analiza wpływu bakteriocyny na komórki mysich linii monocytarno-maktofagowych.
 • Szymon Krupa, Biotechnologia molekularna, Produkcja przeciwciał anty-IR6.
 • Marta Sztyler, Biotechnologia molekularna, Oczyszczanie RNazy ZC3H12D.
 • Aleksandra Wielento, Biotechnologia molekularna, Regulacja aktywności metaloproteinaz i ich inhibitorów przez metabolizm komórkowy.
 • Justyna śmiałek, Biotechnologia molekularna, Przeciwnowotworowa aktywność nanocząstek zawierajacych kurkuminę.
 • Katarzyna Sarad, Biotechnologia molekularna, Wpływ wyciszenia ADAM17 na ekspresje genów o aktywności prozapalnej.
 • Natalia Wojtyniak, Biotechnologia molekularna, Wpływ wyciszenia ADAM17 na ekspresję genów o aktywności przeciwzapalnej.
 • Justyna Lityńska, Biotechnologia molekularna, Wpływ modyfikacji genetycznych Salmonella typhimurium na jej przeciwnowotworowe właściwości.
 • Joanna Jurczak, Biochemia, Izoformy MCPiP jako regulatory stabilności własnych transkryptów.
 •  ZAKŁAD BIOCHEMII
 •  OGÓLNEJ
 • Tomasz Żądło, Biochemia. Regulacja procesu proliferacji komórek jasnokomórkowego raka nerki przez białko MCPIP1 i IL-6.
 • Dobrochna Dolicka, Biotechnologia molekularna, Uzyskanie komórek HaCaT z wyłączonym genem MCPIP1 metodą CRISPR/Cas.
 • Agata Kalita,  Biotechnologia molekularna, Wpływ MCPIP1 na modyfikacje chromatyny w mysich pierwotnych keratynocytach izolowanych z myszy MCPIP1 loxP/loxP, K14Tg.
 • Anna Pogorzelska, Biochemia, Optymalizacja unieśmiertelnienia mysich pierwotnych keratynocytów izolowanych z myszy MCPIP1 loxP/loxP, K14Tg/?.
 • Kinga Pajdzik, Biochemia, Białko AGR jako regulator transkryptów ulegających ekspresji w odpowiedzi na hipoksję.
 • Kinga Stopa, Biochemia, Charakterystyka myszy pozbawionych ekspresji genu Zc3h12a w hepatocytach.
 • Justyna Kadłuczka, Biochemia, Wyjaśnienie mechanizmu odpowiedzialnego za regulację aktywności PPARgamma przez MCPIP1.
 • Weronika Ostapczuk, Biochemia, Regulacja poziomu transkryptów z rodziny IL-36 przez MCPIP1.
 • Oliwia Głąbica, Biotechnologia molekularna, Rola białka MCPIP1 w procesie przejścia epitelialno-mezenchymalnego w prawidłowych, epitelialnych komórkach nerki linii RPTEC/TERT1.
 • Karol Sajdak, Biotechnologia molekularna, Wpływ bakteriocyny BacSp222 na aktywność RNazową MCPIP1 w mysich fibroblastach.
 • Michał Nodzyński, Biotechnologia molekularna, Znaczenie białka MCPIP1 w oporności na terapie  celowane w raku jasnokomórkowym nerki.
 • Filip Mikołajczyk, Biotechnologia molekularna, Wpływ poziomu białka MCPIP1 w komórkach nowotworowych na komórki endotelialne naczyń krwionośnych.
 •  ZAKŁAD BIOCHEMII
 •  PORÓWNAWCZEJ
 •  I BIOANALITYKI
 • Karolina Pyclik, Biotechnologia molekularna, Mieszane biofilmy bakteryjno-drożdżowe w infekcji epitelium dziąsłowego.
 • Magdalena Surowiec, Biotechnologia molekularna, Rola procesów cytrulinacji białek w infekcjach mieszanych z udziałem Candida albicans i Porphyromonas gingivalis.
 • Kamil Kadłubek, Biotechnologia molekularna, Wizualizacja biofilmów mieszanych z udziałem Candida albicans.
 • Ewelina Wronowska, Biochemia, Badanie interakcji metodą SPR pomiędzy adhezynami bakteryjnymi i powierzchniowymi białkami drożdżowymi.
 • Kamila Kulig, Biochemia, Charakterystyka interakcji enolazy drożdżowej w infekcjach mieszanych z udziałem bakterii tlenowych i beztlenowych.
 •  ZAKŁAD BIOFIZYKI
 • Michał Sabat, Biotechnologia molekularna, Zbadanie wpływu kwasu tauroursodeksycholowego (TUDCA) oraz jego prekursorów: kwasu ursodeksycholowego (UDCA) i tauryny na właściwości strukturalne błon będących modelami błon zewnętrznych segmentów fotoreceptorów.
 • Katarzyna Kuryłowicz, Biotechnologia molekularna, Wpływ resveratrolu i kurkuminy na komórki LoVo i HacaT poddane działaniu aminy aromatycznej PhiP. 
 • Anna Muzyk, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Wpływ inhibitorów BRAF na  komórki  czerniaka z guzów pierwotnych i wtórnych oraz obniżona ekspresją RIP4.
 • Sara Seweryn, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Charakterystyka komórek czerniaka pod kątem genów zaangażowanych w przerzutowanie.
 • Katarzyna Żołnowska, Biofizyka, Toksyczność tkankowa nanopęcherzyków tlenu.
 • Julianna Połdiak, Bionanotechologia AGH, Badania hodowli pierwotnych czerniaka błony naczyniowej oka.
 • Katarzyna Falińska, Bionanotechologia AGH, Stan redoks i utlenowanie guzów o różnym potencjale metastatycznym.
 • Eryka Moskal, Biofizyka, Obrazowanie stanu redoks guzow nowotworowych.
 • Justyna Sopel, Biotechnologia molekularna, Modele glejaków w onkologii eksperymentalnej.
 • Filip Niepsuj, Biofizyka, Ocena wpływu nanocząsteczek srebra i złota na unaczynienie nowotworu piersi 4T1 u myszy BALB/c.
 • Justyna Czwórnóg, Bionanotechnologia AGH, Ocena odpowiedzi czerniaka na chemioterapię w kontekście ekspresji i aktywności białek transportowych z rodziny ABC, odpowiedzialnych za oporność wielolekową.
 • Konrad Dąbrowski, Biotechnologia molekularna, Wpływ śluzu ślimaka na proliferację komórek wybranych szczepów.
 • Adrian Kania, Bioinformatyka i biofizyką stosowana, Zastosowania nauczania maszynowego w procedurach bioinformatycznych.
 • Karolina Miszczak, Biochemia, Modyfikacja białek TRAP prowadząca do syntezy "nano-klatek" bez użycia złota.
 • Edyta Barańska, Bionanotechnologia AGH, Nowe cukrowe pochodne fulerenów w terapii raka trzustki – badania in vitro.
 • Bartosz Kierepka, Bionanotechnologia AGH, Indukowana oporność komórek nowotworu trzustki jako czynnik różnicujący guzy in vivo.
 • Szymon Gaweł, Bionanotechnologia AGH, Przeżyciowe badanie natlenowania guzów sutka metoda EPR po podaniu modyfikatora hemoglobiny (ITPP). 
 • Martyna Adamiak, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Konstruowanie nanorobotów z DNA o potencjalnym zastosowaniu biologicznym.
 • Janusz Koszucki, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Zaawansowana analiza mechaniczna i fluorescencyjna cytoszkieletu aktynowego w komórkach.
 • ZAKŁAD  
 • BIOFIZYKI KOMÓRKI
 • Kamila Rogowska, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Badanie zaangażowania białka ORC5 w naprawę różnego typu uszkodzeń DNA, wywoływanych przy użyciu różnych czynników zewnętrznych (światła widzialnego w obecności i bez obecności fotouczulaczy, UV, czy cytostatyków).
 • Katarzyna Gołębiowska, Biochemia, Oddziaływanie antybiotyków przeciwnowotworowych z grupy antracyklin z RNA.
 • Izabela Dąbrowska, Biotechnologia molekularna, Rekrutacja białka XRCC1 do rejonów uszkodzenia DNA w warunkach hipoksji.
 • Irma Gryniuk, Biotechnologia molekularna, Indukcja dwuniciowych pęknięć DNA światłem widzialnym.
 • Konrad Grabowski, Biotechnologia molekularna, Budowa molekularna ognisk naprawy dwuniciowych pęknięć DNA.
 • Damian Kurleto, Biofizyka, Rola białka XRCC1 w naprawie jednoniciowych uszkodzeń DNA.
 •  ZAKŁAD BIOFIZYKI
 •  MOLEKULARNEJ
 • Rafał Piwowarczyk, Biochemia, Izolacja i charakterystyka alternatywnego kompleksu III (ACIII) z Flavobacterium johnsoniae. 
 • Justyna Andrys, Bioinformatyka z biofizyka stosowaną, Reakcje  protonowe w centrum katalitycznym cytochromu bc1.
 • Bohun Mielecki, Biofizyka, Pomiary spektroskopii białek błonowych.
 • Małgorzata Wolska, Biofizyka, Pomiary spektroskopii białek błonowych.
 • Oskar Lipiński, Biochemia, Redoksowe centra metaliczne w kompleksach mitochondrialnych.
 • Jarosław Mazur, Biochemia, Badania strukturalne białek regulatorowych.
 •  ZAKŁAD BIOFIZYKI
 •  OBLICZENIOWEJ
 •  I BIOINFORMATYKI
 • Karolina Garbacz, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Wykorzystanie sieci neuronowych w przewidywaniu rejonów o strukturze natywnie nieuporządkowanej w białkach.
 • Anna Luksa, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Stworzenie klasyfikatorów rozpoznających wirusy kręgowców.
 • Jan Małek, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Analiza bioinformatyczna wirusów.
 • Michał Kowalski, Biotechnologia molekularna, Analiza bioinformatyczna wirusów.
 • Vasylyna Kityk, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Teoretyczna analiza mechanizmów reakcji katalizowanych enzymami.
 • Ewelina Biała, Bioinformatyka z biofizyką stosowaną, Teoretyczna analiza mechanizmów reakcji katalizowanych enzymami.
 •  ZAKŁAD BIOLOGII
 •  KOMÓRKI
 • Joanna Lelek, Biotechnologia molekularna, Wpływ macierzy zewnątrzkomórkowej na inwazyjność i lekooporność komórek raka prostaty.
 • Aleksandra Filipiak, Biochemia, Wpływ macierzy zewnątrzkomórkowej na fenotyp i lekooporność komórek raka prostaty wyprowadzonych z komórek SCL.
 • Karolina Piotrowska, Biotechnologia molekularna, Interakcje między lekoopornymi komórkami raka prostaty a śródbłonkiem w obrębie niszy pre-metastatycznej.
 • Anna Herok, Biotechnologia  molekularna, Wpływ substancji fitoaktywnych zawartych w ekstraktach roślinnych na właściwości komórek raka żołądka i jelita.
 • Paweł Wydorski, Biotechnologia molekularna, Potencjał i rola komórek olbrzymich w progresji nowotworowe.
 • Marcin Jędruch, Biotechnologia molekularna, Karmustyna jako potencjalny środek wspomagający chemioterapię nowotworów mózgu.
 • Aleksandra Makowska, Biotechnologia molekularna, Wpływ kofeiny na zmiany inwazyjności komórek ludzkiego glejaka.
 • Justyna Podulka, Biochemia, Zastosowanie pola elektrycznego w badaniach inwazyjności komórek nowotworowych.
 • Patrycja Ligas, Biochemia, Migracja słabo adherentnej, wytwarzającej pęcherzykowate wypustki na krawędzi wiodącej, sublinii komórek Walkera 256.
 • Wioleta Olchawska, Biochemia, Migracja adherentnej, mezenchymalnej sublinii komórek Walkera 256.
 • Kinga Polańska, Biotechnologia molekularna, Badanie szlaków naprawy DNA w ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych za pomocą fluorescencyjnego reportera molekularnego.
 • Edyta Adamczyk, Biotechnologia molekularna, Wpływ zredukowanego tlenku grafenu na właściwości biologiczne i funkcjonalne komórek hUC-MSCs.
 • Monika Dźwigońska, Biotechnologia molekularna, Wpływ tlenku grafenu na właściwości biologiczne i funkcjonalne komórek hUC-MSCs.
 • Agnieszka Szyposzyńska, Biotechnologia molekularna, Badanie wpływu metod izolacji mikropęcherzyków komórkowych na właściwości oraz aktywność funkcjonalną in vitro.
 • Karolina Ryczek, Biotechnologia molekularna, Rola autofagii w fenotypowym przejściu fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmie.
 • Ewelina Lorenc, Biotechnologia molekularna, Badania wpływu różnych pochodnych kwasu cynamonowego na cytotoksyczność  doksorubicyny  na komórki raka nerki w hodowli. 
 • Sonia Brodowska, Molecular Biotechnology,  Badania cytoprotekcyjnego wpływu pochodnych kwasu cynamonowego na  kardiotoksyczne działanie doksorubicyny na kardiomiocyty w hodowli in vitro.
 • Martyna Gilewicz, Biotechnologia molekularna, Wpływ diety ketogenicznej na efektywność terapii glejaka wielopostaciowego.
 • Kamil Frączek, Biotechnologia molekularna, Rola ciał ketonowych w progresji ludzkiego raka jelita grubego.
 • Justyna Sośniak, Biotechnologia molekularna, Interakcje lekoopornych komórek raka prostaty ze śródbłonkiem.
 • Olga Roman, Biotechnologia molekularna, Interakcje lekoopornych komórek raka prostaty z komórkami układu odpornościowego.
 • Aleksandra Łabuz,  Biotechnologia molekularna, Lekooporność komórek raka prostaty.
 • Maria Tylka, Biotechnologia molekularna, Rola czynników prozapalnych w mikrośrodowisku w fenotypowym przejściu w miofibroblasty fibroblastów oskrzelowych izolowanych od osób niechorujących na astmę.
 • Kinga Kozub, Biochemia, Badania wpływu różnych pochodnych kwasu cynamonowego na cytotoksyczność  doksorubicyny  na wybrane typy komórek prawidłowych i nowotworowych. 
 • Karolina Szaro, Biotechnologia molekularna, Zastosowanie kationowych pochodnych poliizoprenoidów w lipofekcji.
 • Karolina Radziun, Biotechnologia molekularna, Oddziaływanie mezenchymalnych komórek stromy z macierzą zewnątrzkomórkową.
 •  ZAKŁAD
 •  BIOTECHNOLOGII
 •  MEDYCZNEJ
 • Urszula Głowniak, Biotechnologia molekularna, Mechanizmy różnicowania komórek satelitarnych.
 • Klaudia Kiel, Biotechnologia molekularna, Badanie wpływu Nrf2 na rozwój i progresję tętniaka aorty.
 • Agnieszka Moździerz, Biotechnologia molekularna, Starzenie się naczyń krwionośnych – wpływ oksygenazy hemowej-1.
 • Alicja Martyniak, Biotechnologia molekularna, Badanie wpływu regulowanej doksycykliną nadekspresji HO-1 na ludzkie kardiomiocyty otrzymane z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.
 • Radosław Grochowski, Biotechnologia molekularna, Badanie roli miR-378 w ludzkich kardiomiocytach otrzymanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.
 • Robert Mąka, Biotechnologia molekularna, Badanie mechanizmów regulacji odpowiedzi immunologicznej przez niedotlenienie w niedokrwionych tkankach z wykorzystaniem fluorescencyjnego sensora hipoksji.
 • Anna Cetnarowska, Biotechnologia molekularna, Badanie mechanizmów dystrofii mięśniowej Ducenne’a.
 •  ZAKŁAD
 •  BIOTECHNOLOGII
 •  ROŚLIN
 • Martyna Mazurek, Biotechnologia molekularna, Analiza oddziaływania aptameru H3T z wybranymi wariantami metki histydynowej posiadającymi trzy reszty histydyny.
 • Aleksandra Liszka, Biotechnologia molekularna, Identyfikacja kanału GLR zaangażowanego w ruchy chloroplastów w Arabidopsis thaliana.
 •  ZAKŁAD FIZJOLOGII
 •  I BIOLOGII ROZWOJU
 •  ROŚLIN
 • Anna Stelmach, Biochemia, Zmiany stężenia i struktury cylindrospermopsyny pod wpływem oddziaływania makrofitu wodnego Lemna trisulca L.
 •  ZAKŁAD FIZJOLOGII
 •  I BIOCHEMII ROŚLIN
 • Kamila Nawieśniak, Biochemia, Interakcje bakterii i wybranych roślin użytkowych w kształtowaniu oporności na arsen.
 • Martyna Wasilewska, Biochemia, Mechanizmy oporności na Hg bakteryjnych endosymbiontów podbiału pospolitego i ich zastosowanie w bioremediacji.
 • Zofia Porębska, Biochemia, Wpływ wybranych mutacji punktowych na właściwości kinetyczne rekombinowanej de-epoksydazy wiolaksantynowej 
 • Katarzyna Krawczyk, Biotechnologia molekularna, Analiza zależności wybranych parametrów fotosyntetycznych glonów i produkcji biomasy.
 • Stanisław Listwan, Biochemia, Wpływ arsenu na wybrane parametry biochemiczno-fizjologiczne okrzemek Phaeodactylum tricornutum w aspekcie potencjalnego zastosowania w bioremediacji wód. 
 • Emilia Capała, Biochemia, Analiza procesu biodegradacji polilaktydu przez Aspergillus niger i Penicillum minioluteum.
 • Khongorzul Mungunkhuyag, Biotechnolia molekularna, Izolacja i wstępna charakterystyka szczepów mikroglonów wykazujących tolerancję na podwyższone stężenia jonów amonowych w podłożu.
 • Monika Filipiak, Biotechnologia molekularna, Izolacja i wstępna charakterystyka szczepów mikroglonów zdolnych do wzrostu z wykorzystaniem jako podłoża odcieku po fermentacji beztlenowej.
 • Magdalena Chowaniec, Biochemia, Aklimatyzacja P. tricornutum do warunków hodowli z podwyższonymi stężeniami arsenu.
 • Natalia Duraczyńska, Biochemia, Biosynteza chlorofili i białek LHC  w zieleniejących siewkach A. thaliana.
 • Dominika Żuk, Biochemia, Akumulacja barwników fotosyntetycznych w początkowych etapach deetiolacji A. thaliana w różnych warunkach świetlnych.
 • Katarzyna Radoń, Biofizyka, Wybrane aspekty oddziaływania związków biologicznie aktywnych z lipidami  w układach modelowych.
 • Łukasz Petryka, Biochemia, Optymalizacja warunków izolacji i analiza kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych.
 • Dagmara Kobza-Mroczkowska, Biotechnologia molekularna, Peptydy błonowe i ich oddziaływanie z błonami badane w układach modelowych lub charakterystyka fizykochemiczna miodów.
 • Agnieszka Siemiek, Chemia, Badanie mechanizmu metalacji chlorofili.
 • Weronika Rajwa, Chemia, Ekspresja in vitro białek oddziałujących z chlorofilem.
 •  ZAKŁAD
 •  IMMUNOLOGII
 • Justyna Katowicz-Kowalewska, Biotechnologia molekularna, Opracowanie modelu detekcji pochłaniania bakterii i produktów bakteryjnych przez neutrofile. 
 • Jan Małek, Biotechnologia molekularna, Określenie wpływu cytokin prozapalnych na ekspresję  wybranych białek produkowanych przez komórki nabłonkowe z wykorzystaniem komórek HaCaT.
 • Izabela Skulimowska, Biotechnologia molekularna, Identyfikacja i badanie funkcjonalne nowych wariantów transkrypcyjnych chemeryny w mysich tkankach.
 • Kamil Bednarczyk, Biotechnologia molekularna, Określenie statusu metylacji rejonu promotorowego genu Tig2  oraz identyfikacja nowych wariantów transkrypcyjnych chemeryny w ludzkich tkankach. 
 • Karolina Grycuk, Biotechnologia molekularna, Immunoreaktywność zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych.
 • Piotr Kucharek, Biotechnologia molekularna, Udział inhibitorów proteinaz serynowych w regulacji odpowiedzi immunologicznej.
 • Aleksandra Dyczko, Biotechnologia molekularna, Rola tłuszczu w łuszczycy (model mysi). 
 • Natalia Zubrzycka, Biotechnologia molekularna, Białko SLPI jako czynnik regulujący funkcję neutrofilów.
 • Anna Grzyb, Biotechnologia molekularna, Badania wpływu chemeryny na funkcje keratynocytów.
 • Magdalena Warnik, Biotechnologia molekularna, Udział białka SLPI w regulacji odpowiedzi immunologicznej.
 • Alina Żydek, Biochemia, DNA a immunogenność.
 • Agnieszka Demczuk, Biotechnologia molekularna, Ekspresja i translokacja białek szoku cieplnego w makrofagach.
 • Noemie Dudzińska, Biotechnologia molekularna, Indukcja zapalnej śmierci komórki w makrofagach.
 • Patryk Kret, Biotechnologia molekularna, Powierzchniowe HSP90 w makrofagach podczas rozpoznania wzoru molekularnego.
 • Ewa Tracz, Biochemia, Badanie ekspresji i funkcji chemeryny
 • Karolina Pietryka, Biotechnologia molekularna, Badanie wpływu efektu fotodynamicznego na ekspresje antygenów rakowo-jądrowych.
 •  ZAKŁAD
 •  MIKROBIOLOGII
 • Magdalena Stańczyk, Biotechnologia molekularna, Analiza udziału białek anty-apoptotycznych A1 i Bcl-2 na przeżywalność i funkcje neutrofili w paradontozie.
 • Maria Użarowska, Biotechnologia molekularna, Analiza udziału białek anty-apoptotycznych Mcl-1 i Bcl-xL na przeżywalność i funkcje neutrofili w paradontozie.
 • Katarzyna Łagosz, Biochemia, Badanie wpływu P. gingivalis na ekspresję i aktywność deacetylaz histonów i jego biologicznych konsekwencji.
 • Justyna Macina, Biochemia, Badanie wpływu inhibitorów deacetylaz histonów na odpowiedź komórek dziąsła na infekcję P. gingivalis.
 • Joanna Budziaszek, Biochemia, Rola periodontopatogenów w różnicowaniu limfocytów T.
 • Paulina Gubała, Biochemia, Wpływ klk13 i klk14 na rozwój stanu zapalnego.
 • Anna Jacuła, Biochemia, Udział białek PG1660 oraz SigP w regulacji Systemu Sekrecji Typu 9 (T9SS) bakterii Porphyromonas gingivalis.
 • Magdalena Marczuk, Biochemia, Rola fimbrii z P. gingivalis w wirulencji infekcji komórek dziąsła.
 • Piotr Tokarz, Biotechnologia molekularna, Strukturalna charakterystyka ADP zależnej glukokinazy z Methanocaldococcus jannaschii.
 • Katarzyna Drożdżyk, Biotechnologia molekularna, Strukturalna oraz funkcjonalna charakterystyka mysiego i ludzkiego białka Elp2.
 • Aleksandra Tlałka, Biochemia, Analiza aktywności Synechocystis A+ wobec MC.
 • Tomasz Kosacki, Biochemia, Immobilizacja Synechocystis A+ na złożu alginianowym, badanie degradacji MC w bioreaktorach.
 • Piotr Nester, Chemia, Badania nad wirusem HIV-1.
 • Łukasz Strzelec, Biofizyka, tematyka nie ustalona.
 • Michał Grzybała, Biotechnologia molekularna, Rola polimerów w terapii antywirusowej.
 • Szymon Brach, Biotechnologia molekularna, Analiza zmian ekspresji i aktywności nitrogenazy Rhodobacter sphaeroides w obecności związków organicznych pochodzących z odpadów celulozowych.
 • Mariola Wolska, Biochemia, Analiza fenotypowa i genetyczna bakterii - oportunistycznych patogenów z rodzaju Staphylococcus.
 • Jakub Książek, Biochemia, Ocena aktywności biologicznej, ekspresji determinant patogenności: wybranych toksyn i enzymów, profilu lekooporności, profilu genetycznego w celu identyfikacji i określenia kompleksów klonalnych, oraz genetycznych kaset wirulencji i oporności z użyciem zaawansowanych molekularnych metod badawczych.
 • Anna Kowalska, Biotechnologia molekularna, Rola cytrulinacji kinin w chorobie zapalnej przyzębia.
 • Olena Babyak, Biotechnologia molekularna, Identyfikcja mechanizmów działania antyzapalnego koniugatów peptydów mimetycznych.
 • Weronika Burek, Biochemia, Rola modyfikacji peptydu LL-37 w immunomodulacyjnej funkcji NETs.
 • Oliwia Koczy, Biochemia, Badanie podatności elementów układu koagulacji na deiminację przez PAD4.
 • Marcin Niedobitek, Biotechnologia molekularna, Charakterystyka białek tworzących System Sekrecji Typu 9.
 • Ummi Hani, Biotechnologia molekularna, Opracowanie modelu infekcji S. anginosus.
 • Aleksandra Synowiec, Biotechnologia molekularna, Nowe inhibitory herpeswirusów.
 • Piotr Janiszewski, Biochemia, Internalizacja wirusów do komórki gospodarza.
 • Małgorzata Bielat, Biochemia, Endocytoza przy wejściu wirusów do komórki gospodarza.
 •  PRACOWNIA 
 •  GENETYKI 
 •  MOLEKULARNEJ
 •  I WIRUSOLOGII
 • Aneta Wiśniewska, Biotechnologia molekularna, Terapia neuroblastoma. 
 • Katarzyna Borawska, Biotechnologia molekularna, 
  Cykl komórkowy w komórkach neuroblastoma traktowanych przeciwciałami 14G2a wiążącymi gangliozyd GD2.

 

» Rok 2016/2017

 

IMIĘ I NAZWISKO MAGISTRANTA, KIERUNEK STUDIÓW, ROBOCZY TYTUŁ PRACY

 ZAKŁAD BIOCHEMII
 ANALITYCZNEJ

 • Justyna Kocik, Biochemia SUM, Inhibitory szlaków sygnałowych w komórkach.
 • Justyna Polak, Biochemia SUM, Inhibitory szlaków sygnałowych w komórkach.
 • Agnieszka Wlizło, Biotechnologia molekularna SUM, Bakteriocyny – izolacja i charakterystyka.
 • Justyna Nieckarz, Biotechnologia molekularna SUM, Bakteriocyny – izolacja i charakterystyka.
 • Maria Biela, Biochemia SUM, Peptydy kininowe a stres oksydacyjny w układzie nerwowym.
 • Karolina Żak, Biotechnologia molekularna SUM, Otrzymywanie w formie rekombinowanej i charakterystyka lizostafiny z Staphylococcus pseudintermedius 222.
 • Kinga Chlebicka, Biotechnologia molekularna SUM, Badania wpływu toksyn PemK i MazF na proteom gronkowca złocistego.

 ZAKŁAD BIOCHEMII
 FIZYCZNEJ

 • Maciej Gacek, Biochemia SUM, Oddziaływania rekombinowanej lipokaliny z lekami.
 • Alicja Cieślewicz, Biofizyka, Badania strukturalne białka YY2.
 • Julia Łakomska, Biochemia SUM, Badania oddziaływań białka YY2 z DNA.
 • Cyntia Kubicka, Biochemia SUM, Analizy proteomiczne.
 • Magdalena Pilch, Biochemia SUM, Analizy z wykorzystaniem spektrometrii mas.
 • Antoni Mikołajczyk, Biochemia SUM, Oddziaływania nanocząstek z komórkami.
 • Marta Kluz, Biotechnologia molekularna SUM, Oddziaływania białka G alfa s z receptorem dopaminowym D1.
 • Beata Rysiewicz, Biochemia SUM, Oddziaływania białka G alfa i z receptorami dopaminowymi D2.

 ZAKŁAD BIOCHEMII
 KOMÓRKI

 • Aleksandra Pisarek, Biochemia SUM, Charakterystyka modelu komórkowego do badania mukopolisacharydozy 2.
 • Monika Kocemba, Biochemia SUM, Wpływ modyfikowanych dekstranów na rozwój mukopolisacharydozy 2 in vivo w modelu mysim.
 • Katarzyna Lorencik, Biotechnologia molekularna SUM, Opracowanie testu ELISA do oznaczania ludzkiej IL-6 w oparciu o przeciwciała i antygen wyprodukowane w ZBK
 • Dominika Nowak, Biotechnologia molekularna SUM, Regulacja ekspresji i stabilnosci transkryptu MCPIP2 w różnych liniach komórkowych.
 • Weronika Sowińska, Biotechnologia molekularna SUM, Regulacja ekspresji i stabilnosci transkryptu MCPIP3 w różnych liniach komórkowych.
 • Aleksandra Solecka, Biotechnologia molekularna SUM, Wpływ glikolizy na ekspresję IL-6.

 ZAKŁAD BIOCHEMII
 OGÓLNEJ

 • Jakub Pagacz, Badanie wpływu selektywnych inhibitorów receptora MET w komórkach z wyciszeniem i nadekspresją białka MCPIP1.
 • Weronika Bereza, Opracowanie warunków hodowli keratynocytów izolowanych z myszy.
 • Róża Pietrzycka, Degradacja wybranych transkryptów przez MCPIP1 w linii raka jasnokomórkowego nerki (CAKI-1).
 • Joanna Pagacz, Interakcja MCPIP1 i białka TRAF.

 ZAKŁAD BIOCHEMII
 PORÓWNAWCZEJ
 I BIOANALITYKI

 • Anna Kierońska, Biochemia SUM, Analiza mieszanych biofilmów formowanych przez Candida albicans z bakteriami w warunkach tlenowych i beztlenowych.

 ZAKŁAD BIOFIZYKI

 • Kamil Deręgowski, Biofizyka, Biodozymetria.
 • Dagmara Szeliga, Biofizyka, Obrazowanie guzów u myszy metodą EPR i USG.
 • Joanna Czarny, Biotechnologia molekularna SUM, Immunospintrapping w tkankach u myszy.
 • Sonia Bonusiak, Inżynieria biomedyczna (AGH),  Pro-oksydacyjne własności karotenoidów.
 • Justyna Wrona, Inżynieria biomedyczna (AGH), Fotoreaktywność 3-metylo-tetraacetylo-ryboflawiny.
 • Monika Burakowska, Inżynieria biomedyczna (AGH), Wpływ cholesterolu na fotoreaktywność produktów utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
 • Tomasz Kosacki, Biotechnologia molekularna SUM, Wpływ nekrozy krwotocznej nowotworu S91 na poziom ekspresji białka oporności wielolekowej BCRP w organizmie myszy
 • Jan Pukalski, Biochemia SUM, Wpływ nekrozy krwotocznej guza S91 na powstawanie kompleksów tlenku azotu w narządach obwodowych gospodarza i guzach nowotworowych rosnących w warunkach concomitant immunology.
 • Wiktoria Mazan, Biofizyka, Śluzowce jako biokomputery. Porównanie dwu gatunków śluzowców właściwych pod względem biokomputingu: zdolności do optymalizacji tworzenia sieci połączeń pomiędzy źródłami pokarmu. Porównanie klasycznego modelu Physarum polycephalum z nowym gatunkiem – Fuligo septica.
 • Izabela Żurawska, Biofizyka, Akumulacja kompleksów Manganu (II) w plazmodiach i innych fazach cyklu rozwojowego śluzowców. Badania śluzowców niepigmentowanych (Didymium sp.) oraz ilościowe i jakościowe porównanie dwu gatunków upigmentowanych (Fuligo septica i Physarum polycephalum) z zastosowaniem spektroskopii EPR.
 • Judyta Wójcik, Biofizyka, Śluzowce jako alternatywne organizmy modelowe. Reakcje śluzowców na strigolaktony – chemoatraktanty grzybów mikorytycznych. Porównanie reaktywności kilku gatunków śluzowców (Physarum polycephalum, Fuligo septica, Didymium sp.).
 • Aneta Woch, Biotechnologia molekularna SUM, Wpływ sfingomielinazy na tworzenie porów przez białka lizeninopodobne.
 • Patrycja Leśniak, Biotechnologia molekularna SUM, Transfer równoleżników redoksowych przez błony w obecności białek soczewki oka.
 • Michalina Gad, Inżynieria biomedyczna (AGH), Badania sprektroskopowe upigmentowanych komórek czerniaka.
 • Krystian Mokrzycki, Inżynieria biomedyczna (AGH), Badanie fotoreaktywności naturalnych melanin.
 ZAKŁAD  
 BIOFIZYKI 
KOMÓRKI
 • Ahmed Eatmann, Molecular Biotechnology SUM, Zmiany struktury chromatyny indukowane hipoksją.
 • Yuliia Varenyk, Molecular Biotechnology SUM, Naprawa DSB na drodze NHEJ, po lokalnym uszkodzeniu DNA indukowanym światłem.

 ZAKŁAD BIOFIZYKI
 MOLEKULARNEJ

 • Tomasz Sztuk, Spektroskopia EPR.

 ZAKŁAD BIOFIZYKI
 OBLICZENIOWEJ
 I BIOINFORMATYKI

 • Marcin Bystrowski, Biochemia SUM, Opracowanie algorytmów do analizy kolonii bakterii oraz wykonanie prototypu urządzenia rejestrującego kolonie.

 ZAKŁAD BIOLOGII
 KOMÓRKI

 • Anita Miczka, Biotechnologia molekularna SUM, Wpływ zewnątrzkomórkowego pH na reakcję elektrotaktyczną komórek WC 256.
 • Paulina Pastwa, Biotechnologia molekularna SUM, Analiza fenotypowa sub-populacji komórek DU145 selekcjonowanych metodą szokowego traktowania mitoksantronem.
 • Filip Rolski, Biochemia SUM, Wpływ TGFβ na mikroewolucję inwazyjnych sub-populacji komórek glejaka wielopostaciowego in vitro.
 • Natalia Janik, Biochemia SUM, Wpływ temozolomidu na zmiany potencjału inwazyjnego komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego.
 • Justyna Siejka, Biotechnologia molekularna SU, Wpływ fenofibratu na aktywność fenotypowego różnicowania w miofibroblasty ludzkich fibroblastów oskrzelowych pochodzących od astmatyków.
 • Aleksandra Sęk, Biotechnologia molekularna SUM, Badanie mechanizmów hamowania, przez kontakt komórka-komórka, fenotypowego różnicowania w miofibroblasty ludzkich fibroblastów oskrzelowych.
 • Marta Kucz, Biotechnologia molekularna SUM, Wpływ rutyny i diosminy na proces diapedezy komórek raka płuc A549.
 • Katarzyna Kasprzak, Biotechnologia molekularna SUM, Udział kinazy Tec i Erk w elektrotaksji komórek  mięsakoraka Walkera 256.
 • Aleksandra Mielnicka, Biotechnologia molekularna SUM, Migracja komórek mięsakoraka Walkera 256 na podłożach o różnej sprężystości.
 • Natalia Bryniarska, Biotechnologia molekularna SUM, Badanie potencjału biologicznego mikropęcherzyków (EVs) pochodzących z komórek macierzystych miazgi zęba i ich potencjalnego zastosowania w regeneracji tkanki nerwowej.
 • Andrzej Kubiak, Biochemia SUM, Badanie potencjału biologicznego mikropęcherzyków (EVs) z komórek macierzystych miazgi zęba i ich potencjału proangiogennego.

 ZAKŁAD
 BIOTECHNOLOGII
 MEDYCZNEJ

 • Adrian Podkowa, Biotechnologia molekularna SUM, Rola mTOR w przedwczesnej senescencji komórek śródbłonka.
 • Aleksandra Kopacz, Biotechnologia molekularna SUM, Znaczenie czynnika transkrypcyjnego Nrf2 w indukcji przedwczesnej senescencji komórek śródbłonka.
 • Ewelina Józefczuk, Biotechnologia molekularna SUM, Znaczenie oksygenazy hemowej 1 w procesie tworzenia osteoklastów.
 • Izabela Kraszewska, Biotechnologia molekularna SUM, Konstrukcja i analiza funkcjonalna wektora wirusowego AAV serotypu 9 regulowanego przez endogenne mikroRNA do sercowo-specyficznej nadekspresji oksygenazy hemowej-1.
 • Magdalena Kusior, Biotechnologia molekularna SUM, Rola Bach1 w regulacji ekspresji HO-1 w mięsaku prążkowanokomórkowym.
 • Szczepan Kruczek, Biotechnologia molekularna SUM, Badanie syntetycznej letalności czynnika transkrypcyjnego Nrf2 i hydratazy fumaranu w liniach nowotworowych.
 • Kalina Andrysiak, Biotechnologia molekularna SUM, Wpływ genetycznego i chemicznego zahamowania oksygenazy hemowej-1 na  żywotność, potencjał klonogenny oraz wrażliwość na chemioterapię komórek nowotworu prostaty.
 • Alicja Czmoczek, Biotechnologia molekularna SUM, Wykrywanie interakcji oksygenazy hemowej-1 z białkami jądrowymi.
 • Yuliya Chykunova, Biotechnologia molekularna SUM, Wpływ oksygenazy hemowej-1 o różnej lokalizacji komórkowej na funkcjonowanie mysich fibroblastów oraz mysich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.
 • Aleksandra Sępioł, Biotechnologia molekularna SUM, Regulacja mikroRNA378a w warunkach hiperglikemii. Znaczenie dla regeneracji mięśni szkieletowych u myszy z niedokrwieniem kończyny tylnej.
 • Olga Rusiecka, Biotechnologia molekularna SUM, Regulacja mikroRNA378a przez czynniki proangiogenne i hipoksję.

 ZAKŁAD
 BIOTECHNOLOGII
 ROŚLIN

 • Łukasz Wieliński, Biotechnologia molekularna SUM, Produkcja cykliny D4.2 Arabidopsis thaliana w heterologicznym bakteryjnym układzie ekspresyjnym
 • Piotr Leśniak, Biotechnologia molekularna SUM, Produkcja białek rekombinowanych posiadających metkę asparaginową w komórkach E. coli.
 • Joanna Guzdek, Biotechnologia molekularna SUM, Rola aminokwasów w organizacji cytoszkieletu aktynowego w roślinach modelowych Arabidopsis thaliana i Nicotiana tabacum.

 

 ZAKŁAD FIZJOLOGII
 I BIOLOGII ROZWOJU
 ROŚLIN

 • Joanna Biesiada, Biochemia SUM

 ZAKŁAD FIZJOLOGII
 I BIOCHEMII ROŚLIN

 • Agnieszka Strączek, Biotechnologia molekularna SUM, Ekspresja wybranych białek związanych z aparatem fotosyntetycznym Pheadactylum tricornutum w czasie procesu starzenia wywołanego antropogenicznymi zmianami środowiska.
 • Edyta Warkiewicz, Ochrona środowiska (BiNoZ UJ). Analiza profilu barwnikowego okrzemki morskiej Pheodactylum tricornutum w aspekcie adaptacji do wybranych antropogenicznych zmian środowiska.
 • Wiktor Tokarek, Biochemia SUM, Molekularne mechanizmy deetiolacji roślin okrytonasiennych – ochrona przed stresem oksydacyjnym.

 ZAKŁAD
 IMMUNOLOGII

 • Alicja Stec, SLPI v/s neutrofile.
 • Anna Piszczek, Rola DGAT1 w ekspresji skórnych defensyn.

 ZAKŁAD
 MIKROBIOLOGII

 • Magdalena Firlej, Biotechnologia molekularna SUM, Oczyszczanie i krystalizacja białka SMARCA2 (Sucrose Nonfermenting 2-Like Protein 2)
 • Justyna Kurleto, Biotechnologia molekularna SUM, Białka z domeną TIR Staphylococcus aureus.
 • Magdalena Marczuk, Biochemia SUM, Udział cytrulinacji FimA podtypu I Porphyromonas gingivalis w rozwoju choroby zapalnej przyzębia.
 • Agata Dziuba, Biotechnologia molekularna SUM, Immunomodulacyjny wpływ peptydów mimetycznych na fizjologiczne funkcje makrofagów.
 • Anna Gąsiorek, Biotechnologia molekularna SUM, Rola proteaz bakteryjnych i ludzkich w potranslacyjnej modyfikacji MCPIP-1.
 • Marta Słomka, Biochemia SUM, Udział MCPIP-1 w tolerancji na LPS.
 • Joanna Kukuła, Biochemia SUM, Molekularna charakterystyka czynników wirulencji Porphyromonas gingivalis.
 • Magdalena Łukasik, Biochemia SUM, Białka inhibitorowe Tannerella forsythia.
 • Barbara Pilch, Biochemia SUM, Wpływ działania bestatyny na Porphyromonas gulae, bakterii indukującej zapalenie przyzębia u psów.
 • Anna Strączek, Biochemia SUM, Enzymy proteolityczne Tannerella forsythia.
 • Daniel Krochmal, Biotechnologia molekularna SUM, CRISPR mediated RNA targeting in prokaryota.
 • Rodriguez Martinez, Molecular Biotechnology SUM, Expression and characterization of the Zika NS3 protease.
 • Katarzyna Żurowska, Biotechnologia molekularna SUM, In situ activity of the Zika NS3 protease.

 PRACOWNIA 
 GENETYKI 
 
MOLEKULARNEJ
 
I WIRUSOLOGII

 

 

» Rok 2015/2016

  IMIĘ I NAZWISKO MAGISTRANTA, KIERUNEK STUDIÓW, ROBOCZY TYTUŁ PRACY
 ZAKŁAD BIOCHEMII
 ANALITYCZNEJ
 • Anna Zaremba, Biochemia (SUM), Mapowanie ludzkiego wysokocząsteczkowego kininogenu pod kątem oddziaływania z adhezynami patogennych drożdży Candida Albicans.
 • Karol Zakrzewski, Biochemia (SUM), Wpływ proteaz aspartylowych patogennych drożdży Candida Albicans na ludzką prekalikreinę osoczową.
 • Aleksandra Domagalska, Biochemia (SUM), Wpływ ekstraktów liści Psidium guajava na poziom markerów stanu zapalnego, indukowanego w ludzkich fibroblastach.
 • Paulina Fila, Biochemia (SUM), Identyfikacja białek posiadających właściwości hamujących rozwój patogenów w ekstraktach liści Psidium guajava.
 • Anna Mądry, Biochemia (SUM), Badanie wpływ toksyn PemK na tworzenie fenotypu "persister cells" w gronkowcu złocistym.
 • Łukasz Mazurek, Biochemia (SUM), Molekularne podstawy bakteriocyny przez szczep Staphylococcus pseudointermedius 222.
 ZAKŁAD BIOCHEMII
 
FIZYCZNEJ
 • Przemysław Dutka, Biochemia (SUM)
 • Jan Gregrowicz, Biochemia (SUM)
 • Pamuła, Biochemia (SUM)
 • Katarzyna Milto, Biochemia (SUM)
 • Zuzanna Pakosz, Biofizyka
 • Gabriela Pruś, Biotechnologia molekularna (SUM)
 • Anna Salerno-Kochan, Biochemia (SUM)
 ZAKŁAD BIOCHEMII
 
KOMÓRKI
 • Edyta Żyła, Biotechnologia molekularna (SUM), Modyfikacje genetyczne szczepu S. typhimurium przeznaczonego do terapii nowotworowych.
 • Patryk Motyka, Biotechnologia molekularna (SUM), Opracowanie PEG-ylacji przeciwciał monoklonalnych formatu scFv celem poprawy ich własności farmakokinetycznych.
 • Dominik Nahotko, Biochemia (SUM), Przygotowanie przeciwciał monoklonalnych do funkcjonalizacji polielektrolitowych nanokapsułek.
 ZAKŁAD BIOCHEMII
 
OGÓLNEJ
 • Judyta Cieśla, Biochemia (SUM), Rola przejścia EMT w komórkach CAKI-1 z nadekspresją MCPIP1.
 • Zofia Mazurek, Biotechnologia molekularna (SUM), Rola MCPIP1 w procesie angiogenezy.
 • Natalia Pydyn, Biotechnologia molekularna (SUM), Rola MCPIP1 w stłuszczeniu wątroby.
 • Ewelina Madej, Biotechnologia molekularna (SUM), Wpływ domeny PIN białka MCPIP1 na stabilność transkryptów w jasnokomórkowym raku nerki.
 • Thomas Gandia, Biotechnologia molekularna (SUM), Analiza transkryptów regulowanych przez MCPIP1 oraz badanie oddziaływania MCPIP1-TRAF2.
 • Dorota Oleszek, Biotechnologia molekularna (SUM), Wykorzystanie analizy metylacji DNA do predykcji wieku.
 ZAKŁAD BIOCHEMII
 
PORÓWNAWCZEJ
 I BIOANALITYKI
 • Joanna Sykut, Biotechnologia molekularna (SUM), Odpowiedź fibroblastów dziąsłowych na działanie czynników wirulencji drożdżaków Candida albicans.
 ZAKŁAD BIOFIZYKI
 • Artur Kowalik, Biotechnologia molekularna (SUM), Wpływ liposomowego honokiolu na przeżywalność komórek in vitro.
 • Katarzyna Kawula, Inżynieria Biomedyczna – Bionanotechnologie (AGH), Mechanizm przeciwdziałania peroksydacji lipidów siatkówkowych przez karotenoidy.
 • Jakub Wieczorek, Biotechnologia molekularna (SUM), Analiza poziomu a-katuliny i MCPIP1 w komórkach czerniaka o różnym stopniu złośliwości.
 • Anna Kościelniak, Inżynieria Biomedyczna – Bionanotechnologie (AGH), Fototoksyczność wybranych produktów utlenienia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w komórkach nabłonka upigmentowanego siatkówki.
 • Jessica Catapano, Biochemia (SUM), Wpływ plasmalogenów i produktów ich degradacji na poziom enzymów przeciwutleniających w komórkach ARPE-19.
 • Katarzyna Kwestarz, Biotechnologia molekularna (SUM), Hemoliza wywoływana przez białka obronne dżdżownicy Eisenia fetida w erytrocytach ssaków domowych.
 • Agnieszka Wojtoń, Biotechnologia molekularna (SUM), Wpływ dżdżowniczych białek obronnych na żywotność komórek CHO.
 • Norbert Wolan, Biochemia (SUM), Synteza i badania fizykochemiczne jakościowe i ilościowe analogów naturalnych melanin.
 • Adam Kłóś, Biotechnologia molekularna (SUM), Biokomputing in silico i in vivo – modele komputerowe i komórkowe.
 • Roxana Zuziak, Biotechnologia molekularna (SUM), Wpływ rozwoju nekrozy krwotocznej nowotworu na ekspresję białek transportowych z rodziny ABC, odpowiedzialnych za oporność wielolekową.
 ZAKŁAD BIOFIZYKI
 MOLEKULARNEJ
 • Olga Adamczyk, Biofizyka, Oddziaływanie cytochromu c2 z bakteryjnym centrum reakcji.
 ZAKŁAD BIOFIZYKI
 OBLICZENIOWEJ
 I BIOINFORMATYKI
 • Anna Gamża, Biofizyka, Wpływ pola siłowego na dynamikę i strukturę modelowej dwuwarstwy fosfolipidowej.
 ZAKŁAD BIOLOGII
 KOMÓRKI
 • Renata Szczelina, Biotechnologia molekularna (SUM), Analiza fenotypowa sub-populacji komórek raka trzustki Pan-02 różniących się potencjałem inwazyjnym.
 • Tomasz Wróbel, Biochemia (SUM), Rola Snail-1 i Cx43 w kształtowaniu heterogenności fenotypowej komórek ludzkiego glejaka T98G.
 • Izabela Głowa, Biotechnologia molekularna (SUM), Wpływ pochodnej kwasu hialuronowego na różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku chondrocytów.
 • Arkadiusz Dobosz, Biotechnologia molekularna (SUM), Wpływ reaktywnych form tlenu na elektrotaksję komórek mięsakoraka Walkera WC256 wykazujących różne strategie migracji.
 • Konrad Zambrano, Biotechnologia molekularna (SUM), Badanie wpływu mutacji indukowanych w genie dla ludzkiej syntazy hialuronianu 2 na proliferację i migrację komórek raka prostaty DU-145.
 • Dominika Kądziołka, Biochemia (SUM), Wpływ fenofibratu na stymulowane TGF-beta różnicowanie fibroblastów płuc w miofibroblasty.
 • Kinga Hińcza, Biotechnologia molekularna (SUM), Wpływ teofiliny na proliferację, aktywność migracyjną i potencjał różnicowania w miofibroblasty fibroblastów oskrzelowych od astmatyków.
 • Gabriela Jędruszewska, Biotechnologia molekularna (SUM), Porównanie potencjału fenotypowego różnicowania w miofibroblasty fibroblastów oskrzelowych od astmatyków i nie-astmatyków - badania w układzie 2D i 3D.
 • Emil Chmielewski, Biotechnologia molekularna (SUM), Wpływ nadekspresji miRNA126 na właściwości proangiogenne mikropęcherzyków z ludzkich komórek macierzystych.
 • Jakub Czuchnowski, Biotechnologia molekularna (SUM), Antyapoptotyczna i cytoprotekcyjna rola mikropęcherzyków w z komórek macierzystych w hipoksji.
 • Francesco Gubinelli, Molecular Biotechnology (SUM), Wpływ nadekspresji miRNA199a na właściwości kardiomiogenne mikropęcherzyków z ludzkich komórek macierzystych.
 ZAKŁAD
 BIOTECHNOLOGII
 MEDYCZNEJ
 • Karolina Olejnik, Biotechnologia molekularna (SUM), Rola HO-1 w wywołanym kardiotoksyną uszkodzeniu mięśni szkieletowych.
 • Marta Mihułka, Biotechnologia molekularna (SUM), Rola Nrf2 w wywołanym kardiotoksyną uszkodzeniu mięśni szkieletowych.
 • Magdalena Madej, Biotechnologia molekularna (SUM), Rola oksygenazy hemowej-1 i dystrofiny w reprogramowaniu komórkowym: otrzymywaniu  indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.
 • Rościsław Krutyhołowa, Biotechnologia molekularna (SUM), Badanie wpływu niedotlenienia na mimikrę naczyniową w czerniaku.
 • Olga Mucha, Biotechnologia molekularna (SUM), Metody oznaczania aktywności oksygenazy hemowej-1 w warunkach in vitro.
 • Paulina Podkalicka, Biotechnologia molekularna (SUM), Rola oksygenazy hemowej-1 w biologii komórek nowotworowych.
 ZAKŁAD
 BIOTECHNOLOGII
 ROŚLIN
 -
 ZAKŁAD FIZJOLOGII
 I BIOLOGII ROZWOJU
 ROŚLIN
 • Natalia Waras, Biochemia (SUM)
 • Paulina Leszczyńska, Biochemia (SUM).
 • Magdalena Maroszek, Biochemia (SUM)
 ZAKŁAD FIZJOLOGII
 I BIOCHEMII ROŚLIN
 • Alina Tomaszek, Ochrona Środowiska (AGH), Optymalizacja bioremediacji terenów zanieczyszczonych rtęcią.
 • Hanna Sobucka, Ochrona Środowiska (AGH), Dodatki paliwowe a aktywność enzymów systemu antyoksydacyjnego roślin.
 • Tomasz Kowalski, Inżynieria biomedyczna (AGH), Nowe lipidy prenylowe – występowanie, struktura i funkcje.
 • Sylwia Fikus,  Inżynieria biomedyczna (AGH), Udział witaminy E w zależnej od brassinosteroidów odpowiedzi roślin na suszę.
 • Paweł Żbik, Chemia (WCh UJ), Oczyszczanie i wstępna charakterystyka właściwości antyoksydacyjnych miksoksantofilu z komórek sinic.
 • Gracjana Leonowicz, Biochemia (SUM), Optymalizacja układu doświadczalnego do wykrywania stresu oksydacyjnego w czasie zielenienia.
 ZAKŁAD IMMUNOLOGII
 • Mikołaj Nowak, Biotechnologia molekularna (SUM), Rola chemeryny w skórze.
 • Iga Niemiec, Biotechnologia molekulrna (SUM), Immunoreaktywność elastazy w subpopulacjach neutrofili krwi obwodowej zdrowych dawców.
 • Małgorzata Mnich, Biochemia (SUM), Analiza ilościowa i jakościowa sieci neutrofilowych.
 • Michał Kołtun, Biochemia (SUM), Fizjologiczna rola chemeryny.
 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII
 • Grzegorz Bereta, Biotechnologia molekularna (SUM), Cytrulinacja białek bakterii Porphyromonas gingivalis.
 • Krzysztof Gosik, Biochemia (SUM), Fosforylacja białek Porphyromonas gingivalis.
 • Urszula Antczak, Biotechnologia molekularna (SUM), Ekspresja i krystalizacja białek.
 • Anna Makarska, Biotechnologia molekularna (SUM), Aktywność białek w NET-sach.
 • Paulina Żurek, Biochemia (SUM), PTM laktoferyny.
 • Paulina Nowak, Biofizyka, Mechanizmy endocytozy wirusów ludzkich i zwierzęcych.
 • Paweł Botwina, Biotechnologia molekularna (SUM), Nowe leki przeciwwirusowe.
 • Agnieszka Dąbrowska, Biotechnologia molekularna (SUM), Ekspresja białek wirusowych w komórkach owadzich - tworzenie układów VLP.
 • Kinga Witana, Biochemia (SUM), Wpływ stresu na florę bakteryjną.
 PRACOWNIA BIOFIZYKI 
 KOMÓRKI
 • Dominik Matysiak, Biofizyka, Wiązanie antracyklin do kwasu rybonukleinowego w żywych komórkach.
 • Agnieszka Nelec, Biochemia (SUM), Bezpośrednia detekcja peknięć DNA wywołanych przez lokalne naświetlanie światłem widzialnym.
 PRACOWNIA  GENETYKI
 MOLEKULARNEJ
 I WIRUSOLOGII
 • Klaudia Jastrzębska, Biochemia (SUM), Analiza zmian wywołanych w komórkach neuroblastoma przez wyciszenie ekspresji genu PHLDA1.

 

» Rok 2014/2015

 

IMIĘ I NAZWISKO MAGISTRANTA, KIERUNEK STUDIÓW, ROBOCZY TYTUŁ PRACY

 ZAKŁAD BIOCHEMII
 ANALITYCZNEJ

 • Katarzyna Patrzałek, Biotechnologia molekularna
 • Klaudia Muszyńska, Biotechnologia molekularna
 • Anna Kluza, Biochemia
 • Monika Krzysik, Biochemia
 • Magdalena Groborz, Biofizyka

 ZAKŁAD BIOCHEMII
 FIZYCZNEJ

 • Paweł Bąk, Neurobiologia (WBinoZ)
 • Dawid Deneka, Biotechnologia molekularna
 • Anna Nieborak, Biotechnologia molekularna
 • Katarzyna Piekarz, Biotechnologia molekularna

 ZAKŁAD BIOCHEMII
 KOMÓRKI

 • Magdalena Postawa, Biochemia
 • Alicja Karabasz, Biochemia
 • Iwona Myszor, Biochemia
 • Karina Pruś, Biochemia
 • Justyna Worwa, Biotechnologia molekularna
 • Szymon Juszkiewicz, Biotechnologia molekularna
 • Marcin Domagała, Biotechnologia molekularna
 • Klaudia Woś, Botechnologia molekularna
 • Patryk Gębski, Biotechnologia molekularna

 ZAKŁAD BIOCHEMII
 OGÓLNEJ

 • Magdalena Kukla, Biochemia
 • Dawid Mitko, Biotechnologia molekularna
 • Iwona Olejniczak, Biotechnologia molekularna
 • Tomasz Uśpieński, Biotechnologia molekularna
 • Angelika Śliz, Biochemia

 ZAKŁAD BIOFIZYKI

 • Karolina Stachurska, Biofizyka
 • Joanna Pawlak, Biologia (WBiNoZ)
 • Paulina Zapasek, Biofizyka
 PRACOWNIA
 BIOFIZYKI 
KOMÓRKI
 • Daria Deszcz, Biofizyka
 • Aleksandra Podobińska, Biofizyka
 • Ewelina Goworko, Biofizyka
 • Julita Wesołowska, Biofizyka
 • Oskar Szelest, Biofizyka
 • Marta Peklczar, Biochemia
 • Michał Mrozowski, Biotechnologia

 ZAKŁAD BIOFIZYKI
 MOLEKULARNEJ

 • Justyna Czernek, Biotechnologia molekularna
 • Iwona Mieszczak, Chemia (WCh)

 ZAKŁAD BIOFIZYKI
 OBLICZENIOWEJ
 I BIOINFORMATYKI

 • Bożena Milanović, Biochemia
 • Jakub Zielnik, Biotechnologi molekularna

 ZAKŁAD BIOLOGII
 KOMÓRKI

 • Dominika Berdecka, Biotechnologia molekularna
 • Paweł Borowicz, Biotechnologia molekularna
 • Paulina Bryl-Górecka, Biochemia
 • Emiliana Dyląg, Biochemia
 • Marta Gajek, Biofizyka
 • Daria Jeż, Biotechnologia molekularna
 • Ewa Kusber, Biotechnologia molekularna
 • Edyta Kwiecień, Biochemia
 • Marcin Luty, Biotechnologia molekularna
 • Anna Pluta, Biotechnologia molekularna
 • Joanna Stalińska, Biotechnologia molekularna
 • Karolina Sit, Biotechnologia molekularna

 ZAKŁAD
 BIOTECHNOLOGII
 MEDYCZNEJ

 • Maciej Bąk, Biochemia
 • Maria Koźlak, Biochemia
 • Joanna Markiewicz, Biochemia
 • Karolina Najder, Biochemia
 • Marta Syczyńska, Biotechnologia molekularna
 • Mateusz Jeż, Biotechnologia molekularna
 • Ewa Janosz, Biotechnologia molekularna
 • Mateusz Mendel, Biotechnologia molekularna
 • Justyna Godoś, Biochemia

 ZAKŁAD
 BIOTECHNOLOGII
 ROŚLIN

 • Aneta Bażant, Biotechnologia molekularna
 • Bartłomiej Bera, Biotechnologia molekularna
 • Patryk Puchalski, Biotechnologia molekularna

 

 ZAKŁAD FIZJOLOGII
 I BIOLOGII ROZWOJU
 ROŚLIN

 • Marta Pelczar, Biologia (WBiNoZ)

 ZAKŁAD FIZJOLOGII
 I BIOCHEMII ROŚLIN

 • Magdalena Mikrut, Chemia (Wch)
 • Mateusz Brożek, Biochemia
 • Klaudia Włodarska, Chemia (Wch)
 • Mateusz Zbyradowski, Biologia (WBiNoZ)
 • Paulina Adamczyk, Biologia (WBiNoZ)
 • Mateusz Pilch, Biochemia
 • Katarzyna Grad, Chemia biologiczna (WCh)
 • Krystian Gaweł, Chemia (WCh)
 • Urszula Tuleja, Biotechnologia molekularna
 • Robert Bernacik, Biofizyka

 ZAKŁAD
 IMMUNOLOGII

 • Piotr Brzoza, Biotechnologia molekularna
 • Piotr Kobiałka, Biotechnologia molekularna
 • Magdalena Kułacz, Biochemia
 • Anna Sawicka, Biofizyka
 • Justyna Śladowska, Biotechnologia molekularna

 ZAKŁAD
 MIKROBIOLOGII

 • Anna Marzęda, Biotechnologia molekularna
 • Agata Twardzik, Biotechnologia molekularna
 • Karolina Łuczkowska, Biochemia
 • Klaudia Lisowska, Biotechnologia molekularna
 • Katarzyna Kuśka, Ochrona środowiska 
 • Sara Przetocka, Biotechnologia molekularna
 • Anna Rozlach, Biochemia
 • Marta Kamińska, Biotechnologia molekularna
 • Joanna Szczęśniak, biotechnologia molekularna
 • Magdalena Pachota, Biotechnologia molekularna
 • Marta Gil, Biotechnologia molekularna
 • Katarzyna Czyżewska, Biochemia

 PRACOWNIA 
 GENETYKI 
 
MOLEKULARNEJ
 
I WIRUSOLOGII

 • Przemysław Kaczówka, Biotechnologia
 • Anna Mistarz, Biotechnologia molekularna
 • Iwona Nowak, Biotechnologia molekularna