Projekty badawcze doktorantów

Rok 2017

Decyzją Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich w roku 2017 z dotacji KNOW finanansowany będzie projekt mgr. Norberta Wolana (Zakład Biofizyki) pt. Relacja między obserwowaną barwą a stężeniem i stosunkiem jakościowym syntetycznych melanin". Pozostałe projekty doktorantów uzyskały dofinansowanie z innych źródeł.

Rok 2016

11 maja 2016 r. skierowano do finansowanie 18 projektów zgłoszonych przez doktorantów WBBiB.

 1. mgr Maria Czarnek (Zakład Biochemii Komórki): „Targetowanie DNA mitochondrialnego z zastosowaniem zmodyfikowanego systemu CRISPR/Cas".
 2. mgr Agnieszka Drzał (Zakład Biofizyki): „Synergistyczne działanie terapii antyangiogennej i nanopęcherzyków tlenu w walce z hipoksją nowotworową".
 3. mgr Grzegorz Gawlik, mgr Ewa Kowolik (Zakład Biofizyki): „Cechy wspólne subpopulacji komórek glejaka wielopostaciowego opornych na działanie temozolomidu i terapii fotodynamicznej".
 4. mgr Alicja Karabasz (Zakład Biochemii Komórki): „Badanie nanoagregatów zbudowanych z modyfikowanych polisacharydów pochodzenia naturalnego oraz pęcherzyków lipidowych stabilizowanych warstwą silikonową pod kątem transportu leków przeciwnowotworowych".
 5. mgr Tomasz Klaus (Zakład Biochemii Komórki): „Identyfikacja mysiego receptora wiążącego z wysokim powinowactwem przeciw-ciała IgG3".
 6. mgr Piotr Konieczny (Zakład Biochemii Ogólnej): „Identyfikacja białek zależnych od ekspresji białka MCPIP1 w mysim modelu naskórka K14cre/cre/Zc3h12a-/-
 7. mgr Magdalena Łośko (Zakład Biochemii Ogólnej): „Rola białka MCPIP1 w różnicowaniu komórek pierwotnych wyizolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej".
 8. mgr Magoch Małgorzata (Zakład Mikrobiologii): „Określenie struktury krystalicznej jednego z komponentów systemu fosfotransferazy PTS – enzymu IIAB Streptococcus pneumoniae".
 9. mgr Paulina Marona (Zakład Biochemii Ogólnej): „Zależna od MCPIP1 rola receptora c-Met w procesie angiogenezy jasnokomórkowego raka nerki".
 10. mgr Klaudia Muszyńska (Zakład Biotechnologii Roślin): „Aptamer DNA wiążący GFP jako narzędzie wspomagające badanie funkcji białek roślinnych".
 11. mgr Anna Niewiarowska-Sendo (Zakład Biochemii Analitycznej): „Rola agonistów receptorów kinin B2 i dopaminergicznych D2 w regulacji procesów adhezji leukocytów do komórek śródbłonka".
 12. mgr Iwona Nowak (Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii): „Rola miRNA-3613-3p w neuroblastoma. Eksperymentalna weryfikacja proponowanych genów docelowych tego miRNA".
 13. mgr Oskar Szelest (Zakład Biofizyki Komórki): „Pomiar tempa naprawy jednoniciowych pęknięć DNA w różnych fazach cyklu podziałowego".
 14. mgr Dawid Wnuk (Zakład Biologii Komórki): „Określenie roli wybranych formin w indukowanym TGF-β1 procesie fenotypowego przejścia fibroblastow w miofibroblasty (FMT) w astmie oskrzelowej".
 15. mgr Dorota Zając (Zakład Biochemii Analitycznej): Udział proteazy aspartylowej (Yps3) obecnej na ścianie komórkowej Candida glabrata w oddziaływaniu z komórkami endotelialnymi, makrofagami oraz białkowym prekursorem kinin – kininogenem".
 16. mgr Monika Żukowska (Zakład Biotechnologii Medycznej): „Zastosowanie BMEC-Akt1 w hodowli in vitro hematopoetycznych komórek macierzystych".
 17. mgr Elżbieta Boratyn (Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii): „Starzenie się czy spoczynek komórek? Oto jest pytanie. Określenie wpływu nadekspresji białka MCPIP1 na cykl komórkowy w ludzkich komórkach neuroblastoma linii BE(2)-C".
 18. mgr Michał Gabruk (Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin): „Poszukiwanie inhibitorów zależnej od światła oksydoreduktazy protochlorofilidu".

Rok 2015

1 lipca 2015 r. zapadła decyzja o przyznaniu finansowania z dotacji KNOW następującym projektom zgłoszonym przez doktorantów:

 1. mgr Filip Bartnicki (Zakład Biotechnologii Roślin): „Unikatowy system chromatograficzny jako narzędzie wspomagające badanie funkcjonowania komórek roślinnych w warunkach fizjologicznych oraz stresowych".
 2. mgr Elżbieta Boratyn (Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii): „Określenie wpływu nadekspresji MCPIP1 na zmiany w ścieżkach sygnałowania regulujących aktywność kluczowego dla neuroblastoma onkogenu MYCN".
 3. mgr Maria Czarnek (Zakład Biochemii Komórki): „Uzyskanie populacji komórek MC38CEA z nokautem genu Adam17 z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas".
 4. mgr Szymon Czauderna (Zakład Biotechnologii Medycznej): „Precyzyjnie indukowana rekombinacja homologiczna in vivo z zastosowaniem wektorów AAV oraz systemu CRISPR/Cas9".
 5. mgr Małgorzata Durbas (Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii): „Wyjaśnienie mechanizmu cytotoksycznego działania inhibitora kinazy Aurora A i chimerycznych przeciwciał ch14.18 na ludzkie komórki neuroblastoma".
 6. mgr Izabela Główczyk (Zakład Mikrobiologii): „Modulacja szlaku ekspresji IL-6 w komórkach dendrytycznych przez gingipainę HRgpA.
 7. mgr Agnieszka Hoang (Pacownia Biofizyki Komórki), Dynamiczne oddziaływanie 53BP1 i kompleksu MRN in vivo".
 8. mgr Monika Janczak (Zakład Biochemii Analitycznej): „Opracowanie białek fuzyjnych w celu określenia struktur przestrzennych interferaz mRNA pochodzących z Staphylococcus pseudintermedius".
 9. mgr Tomasz Klaus (Zakład Biochemii Komórki): „Poprawa trwałości odczynników do diagnostyki grup krwi – zapobieganie fragmentacji przeciwciał IgM".
 10. mgr Anna Kusienicka (Zakład Biotechnologii Medycznej): „Charakterystyka właściwości komórek PKH26+ linii mysiego czerniaka B16(F10) – badania in vivo".
 11. mgr Paulina Marona (Zakład Biochemii Ogólnej): „Wpływ białka MCPIP1 na proces angiogenezy i mimikry naczyniowej w jasnokomórkowym raku nerki".
 12. mgr Paweł Mystek (Zakład Biochemii Fizycznej): „Rola podjednostki α białka G w mechanizmie przekazywania sygnałów.
 13. mgr Anna Niewiarowska-Sendo (Zakład Biochemii Analitycznej): „Wpływ oddziaływań pomiędzy receptorem kinin B2 a receptorem dopaminergicznym D2 na wybrane funkcje endotelium w komórkowym modelu śródbłonka".
 14. mgr Ewa Podgórska (Zakład Biofizyki): „Wpływ witaminy D oraz jej analogów na radioczułość komórek czerniaka względem promieniowania protonowego".
 15. mgr Piotr Stępień (Zakład Biofizyki): „Strukturalne badania nanodysków z wykorzystaniem EPR i metod fluoroscencyjnych".
 16. mgr Dawid Wnuk (Zakład Biologii Komórki): „Wpływ modulacji szlaku RhoA na aktywność migracyjną i architekturę cytoszkieletu w badaniach nad fenotypowym przejściem fibroblastów w miofibroblasty (FMT) w astmie oskrzelowej".
 17. mgr Monika Żukowska (Zakład Biotechnologii Medycznej): „Identyfikacja partnerów jądrowej formy ohsygenazy hemowej 1".