Powołanie Konsorcjum

Ideą przewodnią towarzyszącą powstaniu Jagiellońskiego Konsorcjum Naukowo-Biznesowego dla Badań Biomolekulamych i Komórkowych CELL-MOL-TECH było stworzenie ośrodka badań interdyscyplinarnych w obszarze nauk biologicznych, charakteryzującego się z jednej strony wysokim potencjałem badawczym, z drugiej zaś zapewniającego dogodne warunki dla transferu wyników prowadzonych badań do przemysłu.

W skład konsorcjum wchodzą dwa podmioty bezpośrednio związane z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, czyli Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest jednym z najlepszych w kraju ośrodków naukowo-dydaktycznych, specjalizującym się w badaniach z obszaru biochemii, biofizyki oraz biologii molekularnej i komórkowej. W ogólnokrajowej ocenie parametrycznej przeprowadzonej w 2013 roku WBBiB uzyskał kategorię A+, zaś prowadzone na Wydziale kierunki zostały dwukrotnie wyróżnione w konkursie MNiSW na najlepsze programy studiów.

Jagiellońskie Centrum Innowacji to spółka, której założycielem oraz jedynym udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Misją firmy jest stwarzanie korzystnych warunków do wzrostu przedsiębiorczości w sektorze nauk o życiu. W chwili obecnej JCI jest jedną z najlepiej rozpoznawanych instytucji otoczenia nauki i biznesu w Polsce.

Status KNOW na lata 2014-2018

14 maja 2014 roku Konsorcjum CELL-MOL-TECH uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie nauk biologicznych. Decyzją MNiSW przez 5 lat od chwili otrzymania tego szczególnego wyróżnienia konsorcjum otrzymywać będzie rocznie ok. 7 mln złotych dotacji projakościowej przeznaczonej m. in. na rozwój kadry naukowej, tworzenie atrakcyjnych warunków pracy dla badaczy, wzmocnienie kontaktów z przemysłem oraz budowanie silnej pozycji w świecie.

Rada Konsorcjum

Zgodnie z umowa konsorcyjną z dnia 12 listopada 2013 roku w skład Rady Konsorcjum wchodzą aktualnie urzędujący Dziekan WBBiB UJ i Prezes Zarządu JCI oraz dodatkowo po dwóch przedstawicieli każdej ze stron.

W chwili obecnej Radę Konsorcjum tworzą:

prof. dr hab. Zbigniew Madeja – Dziekan WBBiB UJ
prof. dr hab. Wojciech Froncisz
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Paweł Błachno – Prezes JCI
Justyna Morawska-Płoskonka
Marek Bartosz

Koordynator Konsorcjum

Na podstawie ustaleń zawartych w umowie konsorcyjnej koordynatorem, który reprezentuje Konsorcjum przed MNiSW oraz wobec innych instytucji krajowych i zagranicznych, jest WBBiB UJ.