Płatne staże w firmach

Budowanie relacji między Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii a światem biznesu było jednym z głównych założeń powstania konsorcjum CELL-MOL-TECH. Realizacja tego zadania znajduje się w gestii JCI. Jednym ze sposobów nawiązywania współpracy jest organizacja płatnych staży w przedsiębiorstwach działających w branży life science.

Ogłoszenie

Wraz z zakończeniem projektu KNOW w grudniu 2018 r. wygasła możliwość ubiegania się o płatne staże w firmach.

O programie

Oferta trzymiesięcznych, płatnych staży w czołowych polskich firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych skierowana jest wyłącznie do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników WBBiB UJ oraz do absolwentów Wydziału, do pół roku od zakończenia studiów.

W zależności od lokalizacji, staże podzielone są na dwa rodzaje:

 • stacjonarne (w miejscu zameldowania stażysty),
 • niestacjonarne (poza miejscem zameldowania stażysty). 

W zależności od sposobu wyboru firmy, w której realizowany jest staż:

 • firma zaproponowana przez stażystę,
 • firma wybrana z listy firm, z którą JCI ma obowiązującą umowę ramową w zakresie organizacji staży dla studentów/doktorantów lub pracowników naukowych WBBiB Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stażysta dokonuje we wniosku jedynie wyboru tematu stażowego bez wskazania firmy.   

W przypadku aplikowania na staż w przedsiębiorstwie wskazanym przez Stażystę należy po uruchomieniu naboru wniosków na staże 2018:

 • złożyć wniosek aplikacyjny na staż, czyli wypełnić elektroniczny Formularz J1a,
 • dołączyć CV,
 • dołączyć list intencyjny.

O przyjęciu na staż decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszeń i dostępność środków na staż na rok 2018.
W przypadku aplikowania na staż bez wskazania przedsiębiorstwa przez Stażystę należy po uruchomieniu naboru wniosków na staże 2018:

 • złożyć wniosek aplikacyjny na staż, czyli wypełnić elektroniczny Formularz J1,
 • dołączyć CV.

O przyjęciu na staż decyduje poprawność złożonego wniosku, dostępność środków na staż na rok 2018 i przedsiębiorca, który przeprowadza z aplikującymi indywidualne rozmowy kwalifikacyjne i potwierdza JCI chęć przyjęcia danego stażysty na  staż w formie listu intencyjnego.

Szczegółowy program stażu przygotowywany jest wspólnie przez przedsiębiorcę i stażystę. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia stażu w jednostce zagranicznej. Tego typu zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie. 

Wynagrodzenie uzależnione jest od statusu stażysty oraz rodzaju stażu:

   RODZAJ STAŻU  KWOTA MIESIĘCZNEGO
 WYNAGRODZENIA (brutto)
 STUDENT  stacjonarny  2 000 zł
   niestacjonarny  3 000 zł
 DOKTORANT/PRACOWNIK  stacjonarny  3 000 zł
   niestacjonarny  4 000 zł

Umowy stażowe w 2018 r. zawierane są  pomiędzy stażystą i Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Wypłaty uposażenia za staże realizowane w roku 2018 dokonywane są bezpośrednio przez JCI. 
Nabór do projektu stażowego będzie dokonywany zgodnie informacjami zamieszczonymi na stronie.

PRZYKŁADOWE RODZAJE OBOWIĄZKÓW W CZASIE STAŻU (wszystkie rodzaje obowiązków zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym):

 • Opracowanie i walidacja procedury wykonania testu ELISA do kontroli jakości szczepionki z zastosowaniem króliczych monowalentnych surowic poliklonalnych
 • Opracowanie i wykonanie modelu komórkowego do testowania in vitro aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych
 • Produkcja białek rekombinowanych w systemie owadzim (Baculovirus Expression System)
 • Pozyskiwanie, analiza i obróbka danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrażania nowych formulacji farmaceutycznych i spożywczych.

W terminie 10 dni roboczych od zakończeniu stażu, stażysta oraz przedsiębiorca zobowiązani są przekazać koordynatorowi programu stażowego raport ze współpracy.

DO POBRANIA:
Szablon raportu dla stażysty
Szablon raportu dla przedsiębiorcy
Szablon listu intencyjnego

Koordynator programu stażowego z ramienia JCI

Halina Kotarska
tel.: 12 297 46 24
e-mail: know.staze@jci.pl
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków