Rozwój dydaktyki

Na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, od początku jego istnienia, dużą wagę przykładano do jakości kształcenia. Wymiernym tego efektem jest trzykrotne zwycięstwo kierunku Biotechnologia w rankingu prowadzonym przez „Perspektywy" (rok 2016, 2015 i 2014), nagrody przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepsze programy studiów (rok 2013 i 2014), jak również bardzo wysoka ocena wystawiana Wydziałowi przez studentów w ramach organizowanej co roku na UJ ankiety pt. „Barometr Satysfakcji Studenckiej".

Dzięki dotacji KNOW możliwe jest kontynuowanie działań mających służyć rozwojowi dydaktyki jak również podjęcie nowych inicjatyw, których beneficjentami są studenci i doktoranci WBBiB. Sprawy te pozostają w gestii Zespołu ds. zadań z zakresu dydaktyki (patrz: Komisje i Zespoły).

I tak, nauczyciele akademiccy, których zajęcia zostały wysoko ocenione przez studentów w semestralnych ankietach otrzymują nagrodę za działalność dydaktyczną.

W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia pewna pula środków została przewidziana na stworzenie nowych specjalistycznych kursów poświęconych aktualnym zagadnieniom z obszaru badań biomolekularnych oraz udoskonaleniu kursów już istniejących.

W procesie nauczania, w szczególności w dziedzinach nauk przyrodniczych, ważne jest nie tylko zdobywanie wiedzy literaturowej lecz także nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu obsługi różnego rodzaju urządzeń laboratoryjnych, planowania i wykonywania doświadczeń, analizowania wyników, doboru właściwych metod badawczych. By zapewnić studentom szeroki dostęp do aparatury oraz ułatwić indywidualne prowadzenie eksperymentów część dotacji została przeznaczona na doposażenie pracowni dydaktycznych oraz realizację prac magisterskich.

Zdobywaniu doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy zawodowej służyć ma także konkurs na Studenckie Projekty Badawcze, w ramach którego zespoły złożone ze studentów trzech kierunków studiów prowadzonych na WBBiB (biotechnologii, biofizyki oraz biochemii) mogą się ubiegać o 10 000 zł na realizację własnego pomysłu naukowego.

W odrębnym konkursie, o sfinansowanie prowadzonych przez siebie badań mogą się także starać doktoranci (maks. 30 000 zł na projekt).

Dla studentów studiów licencjackich i magisterskich utworzone zostały stypendia za wyniki w nauce, zaś z myślą o doktorantach ustanowione zostało stypendium im. Jana Zurzyckiego przyznawane za osiągnięcia naukowe w postaci prac eksperymentalnych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach.

Na wsparcie swojej działalności liczyć mogą również trzy studenckie koła naukowe działające przy WBBiB.

Zasady ubiegania się o poszczególne formy dofinansowania zostały ujęte w Regulaminie finansowania i rozliczania zadań projakościowych. Sprawozdania z realizacji wyżej wymienionych działań są dostępne po kliknięciu w odpowiedni link poniżej.

a) Dodatek motywacyjny za działalność dydaktyczną
b) Doposażenie pracowni dydaktycznych oraz dofinansowanie nowych kursów lub udoskonalenie kursów już istniejących
c) Projekty badawcze doktorantów prowadzone pod kierunkiem promotora
d) Studenckie projekty badawcze
e) Dofinansowanie realizacji prac magisterskich
f) Wsparcie działalności studenckich kół naukowych
g) Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów