Rozwój potencjału naukowego i aplikacyjnego WBBiB

Wysoka pozycja jednostki naukowej w różnego rodzaju rankingach jest sumą indywidualnych osiągnięć jej pracowników.
W oparciu o to założenie, zdefiniowane zostały (patrz: Komisje i Zespoły) działania, które docelowo służyć mają wzmocnieniu potencjału naukowego i aplikacyjnego Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, jak również budowaniu marki WBBiB na świecie.

Wymiana doświadczeń naukowych,  zdobywanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności  są możliwe dzięki:

  • dofinansowaniu udziału w konferencjach, warsztatach i szkoleniach specjalistycznych oraz środkom przeznaczonym na pobyt w zagranicznych ośrodkach badawczych,
  • wsparciu w organizacji sympozjów i spotkań roboczych,
  • zatrudnianiu na WBBiB UJ wybitnych specjalistów jako profesorów wizytujących.

Osobna pula pieniędzy przeznaczona została na nowatorskie projekty badawcze. Wyniki uzyskane w trakcie ich realizacji powinny stanowić pomoc w zdobywaniu grantów w instytucjach zewnętrznych.

Naukowcy mogą także liczyć na wsparcie przy publikowaniu artykułów naukowych (pokrycie kosztów wydania).

Wysoka aktywność naukowa (mierzona liczbą publikacji oraz ich współczynnikiem oddziaływania IP) jest premiowana specjalną nagrodą.

Zasady ubiegania się o poszczególne formy dofinansowania zostały ujęte w Regulaminie finansowania i rozliczania zadań projakościowych. Sprawozdania z realizacji wyżej wymienionych działań są dostępne po kliknięciu w odpowiedni link poniżej.

a) Zwiększenie mobilności pracowników WBBiB UJ
b) Zatrudnienie zagranicznych naukowców na stanowisku profesora wizytującego
c) Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
d) Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowatorskich projektów badawczych (Program 35+) oraz redagowania publikacji i patentów
e) Motywacyjne wsparcie aktywności naukowej pracowników WBBiB UJ.