Komisje i zespoły

W celu realizacji założeń, które stanowiły podstawę do stworzenia konsorcjum CELL-MOL-TECH oraz zostały ujęte we wniosku o przyznanie statusu KNOW na WBBiB powołane zostały specjalne Komisje i Zespoły. Ich zadaniem jest przygotowanie planów wydatkowania środków z dotacji projakościowej oraz opracowanie zasad ubiegania się o dofinansowanie przez pracowników oraz doktorantów i studentów WBBiB.

Komisja WBBiB UJ ds. wydatkowania środków z dotacji KNOW

ZADANIA:
Szczegółowe rozpoznanie potrzeb oraz przygotowanie planów finansowania działań projakościowych

SKŁAD KOMISJI:

 • prof. dr hab. Wojciech Froncisz, pełnomocnik Dziekana WBBiB ds. dotacji KNOW  
 • prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, prodziekan WBBiB ds. dydaktyki
 • dr hab. Martyna Elas
 • dr hab. Ryszard Gurbiel, prodziekan WBBiB ds. ogólnych  
 • prof. dr hab. Jolanta Jura, prodziekan WBBiB ds. nauki i współpracy naukowej

Zespół ds. rozwoju i zwiększenia potencjału naukowego i aplikacyjnego WBBiB UJ

ZADANIA:

 • opracowanie szczegółowych zasad przyznawania środków na rozwój potencjału naukowego i aplikacyjnego WBBiB,
 • zgłaszania nauczycieli akademickich do nagrody za osiągnięcia naukowe,
 • rozpatrywanie wniosków o: dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe, przyznanie środków na organizację konferencji naukowych oraz opłacenie pobytu na WBBiB profesorów wizytujących.

SKŁAD ZESPOŁU:
prof. dr hab. Jolanta Jura, przewodnicząca
E: jolanta.jura@uj.edu.pl
T: +48 12 664 63 59
    
prof. dr hab. Artur Osyczka
E: artur.osyczka@uj.edu.pl
T: +48 12 664 63 48

prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
E: marta.pasenkiewicz-gierula@uj.edu.pl
T: +48 12 664 65 18

dr hab. Ewa Zuba-Surma
E: ewa.zuba-surma@uj.edu.pl
T: +48 12 664 61 80

Zespół ds. młodej kadry naukowej WBBiB UJ

ZADANIA:

 • opracowanie zasad zatrudnienia na WBBiB młodych pracowników naukowych w ramach stażu podoktorskiego,
 • przygotowanie materiałów potrzebnych do rozpisania konkursów na stanowisko asystenta z doktoratem

SKŁAD ZESPOŁU:
dr hab. Ryszard Gurbiel, przewodniczący
E: ryszard.gurbiel@uj.edu.pl
T: +48 12 664 65 13

dr hab. Justyna Drukała
E: justyna.drukala@uj.edu.pl
T: +48 12 664 61 41

dr hab. Krzysztof Pyrć
E: k.a.pyrc@uj.edu.pl
T: +48 12 664 61 21

dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz
E: a.wolnicka-glubisz@uj.edu.pl
T: +48 12 664 65 26

Zespół ds. zadań z zakresu dydaktyki

ZADANIA:

 • opracowanie szczegółowych zasad przyznawania środków na działania służące rozwojowi dydaktyki oraz czuwanie nad prawidłowym wydatkowaniem dotacji,
 • zgłaszania nauczycieli akademickich do nagrody za osiągnięcia dydaktyczne,
 • stworzenie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów
 • koordynowanie działań związanych z konkursami na studenckie oraz doktoranckie projekty badawcze,
 • rozpatrywanie wniosków o: dofinansowanie nowych kursów,  doposażenie pracowni dydaktycznych, przyznanie środków na realizację prac magisterskich, wsparcie działalności kół naukowych,
 • koordynacja działań mających na celu utworzenie na WBBiB UJ nowego kierunku studiów.

SKŁAD ZESPOŁU:
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, przewodnicząca
E: marta.dziedzicka-wasylewska @uj.edu.pl
T: +48 12 664 61 22

dr Małgorzata Dutka
E: malgorzata.dutka@uj.edu.pl
T: +48 12 664 65 91

dr hab. Maria Rąpała-Kozik
E: maria.rapala-kozik@uj.edu.pl
T: +48 12 664 65 27
    
dr hab. Anna Wiśniewska-Becker
E: anna.m.wisniewska@uj.edu.pl
T: +48 12 664 63 55

Zespół ds. promocji WBBiB oraz konsorcjum Cell-Mol-Tech

ZADANIA:

 • opracowanie materiałów informacyjnych,
 • zarządzanie stroną internetową konsorcjum
 • promocja oferty dydaktycznej konsorcjum w mediach i Internecie,
 • organizacja wydarzeń popularyzujących naukę,
 • współpraca z mediami w zakresie rozpowszechniania informacji o działalności i osiągnięciach konsorcjum.

SKŁAD ZESPOŁU:
dr hab. Martyna Elas, przewodnicząca
E: martyna.elas@uj.edu.pl
T: +48 12 664 63 38

dr Dominik Czaplicki
E: dominik.czaplicki@uj.edu.pl
T: +48 12 664 63 41

dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
E: b.mysliwa-kurdziel@uj.edu.pl
T: +48 12 664 63 64

dr Magdalena Tworzydło
E: magdalena.tworzydlo@uj.edu.pl
T: +48 12 664 79 59