Rozwój młodej kadry

Jednym z działań zaplanowanych we wniosku o przyznanie konsorcjum CELL-MOL-TECH statusu KNOW było stworzenie możliwości zatrudnienia dla młodych naukowców ze stopniem doktora. Postulat ten jest realizowany w formie staży podoktorskich.

Co roku, na WBBiB przyjętych może zostać kilka osób. W ramach etatu naukowo-dydaktycznego, w wybranych Zakładach i Pracowniach prowadzić one będą badania naukowe oraz zajęcia dla studentów.

Ogólne zasady przyjmowania na staż podoktorski zostały ujęte w Regulaminie finansowania i rozliczania zadań projakościowych. Po ustaleniu szczegółowych wymagań dla kandydatów, na stronie PIB UJ ogłaszany jest otwarty konkurs na stanowisko asystenta z doktoratem.