Poniżej zamieszczone zostały Regulaminy przyznawania stypendiów naukowych KNOW dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich oraz doktorantów WBBiB. Szczegółowy Regulamin finansowania i rozliczania zadań projakościowych dostępny jest po wcześniejszym zalogowaniu się do portalu UJ.

Regulaminy przyznawania stypendiów naukowych studentom oraz doktorantom WBBiB

 • Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla studentów I, II i III roku studiów (pobierz plik)
 • Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia oraz studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich (pobierz plik)
 • Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium naukowego im. Jana Zurzyckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich (pobierz plik)

Regulamin finansowania i rozliczania zadań projakościowych realizowanych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w ramach statusu KNOW otrzymanego przez Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych Cell-Mol-Tech

Regulamin dotyczy finansowania i rozliczania zadań projakościowych realizowanych przez WBBiB UJ w ramach statusu KNOW przyznanego na lata 2014-2018 Decyzją MNiSW nr BM.WKS. 163.94.2014, z dnia 14 maja 2014 r. dla Jagiellońskiego Konsorcjum Naukowo-Biznesowego dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych Cell-Mol-Tech, w skład którego wchodzi Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o.

Odbiorcą środków przekazywanych w ramach dotacji projakościowej przez cały okres obowiązywania statusu KNOW jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2014 r., nr DBF.ZFD.74.53.2014.2.AS.

Zgodnie z umową konsorcyjną zawartą między WBBiB UJ a JCI sp. z o.o. w dniu 12 listopada 2013 r. oraz aneksem do umowy z dnia 3 grudnia 2014 r. i porozumieniem z dnia 3 grudnia 2014 r. WBBiB UJ jest Koordynatorem Konsorcjum reprezentującym Konsorcjum wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W skład struktury organizacyjnej Konsorcjum wchodzi Rada Konsorcjum, której głównym zadaniem jest zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotacji na zadania projakościowe oraz całościowy nadzór nad realizacją zadań projakościowych przez konsorcjantów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W ramach dotacji projakościowej KNOW będą dofinansowane zadania w następujących obszarach:
  A)    rozwój i zwiększenie potencjału naukowego i aplikacyjnego WBBiB,
  B)    rozwój młodej kadry naukowej,
  C)    rozwój dydaktyki,
  D)    zadania promujące WBBiB UJ i Cell-Mol-Tech
  E)    obsługa administracyjna.
 2. Realizację projektu nadzoruje Rada Konsorcjum.
 3. Do realizacji zadań w poszczególnych obszarach powołane zostały na WBBiB UJ następujące Zespoły:
  •    Zespół ds. rozwoju i zwiększenia potencjału naukowego i aplikacyjnego WBBiB,
  •    Zespół ds. młodej kadry naukowej WBBiB,
  •    Zespół ds. zadań z zakresu dydaktyki WBBiB,
  •    Zespół ds. promocji WBBiB oraz konsorcjum Cell-Mol-Tech.
 4. Powołane Zespoły zobowiązane są również do przygotowania odpowiednich raportów na żądanie Rady Konsorcjum oraz do współpracy z innymi jednostkami wspierającymi Konsorcjum.
 5. Za koordynację i nadzór nad zadaniami realizowanymi w ramach dotacji KNOW odpowiedzialna jest Komisja WBBiB UJ ds. wydatkowania środków z dotacji KNOW powołana zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 9 grudnia 2014 r.
 6. Regulamin aplikowania o środki finansowe, ich rozliczanie w ramach poszczególnych obszarów dotacji KNOW wraz z odpowiednimi formularzami będą umieszczone na stronie internetowej Konsorcjum.
 7. Beneficjenci programu KNOW zobowiązani są do wizualizacji skrótu KNOW podczas ustnych prezentacji wyników oraz do umieszczania w prezentacjach plakatowych i publikacjach niżej zamieszczonej formuły, odpowiednio w języku angielskim: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Jagiellonian University  is a partner of the Leading National Research Center (KNOW) supported by the Ministry of Science and Higher Education lub polskim: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest członkiem Konsorcjum, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

II. ZASADY PRZYZNAWANIA FINANSOWANIA

UWAGA! 1 listopada 2017 r. zniesione zostały wszystkie obowiązujące dotychczas w Regulaminie terminy zgłaszania wniosków. Od tego momentu nabór wniosków na dofinansowanie poszczególnych działań będzie każdorazowo ogłaszany na stronie konsorcjum oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Część A - ROZWÓJ I ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO I APLIKACYJNEGO WBBiB

a. ZWIĘKSZENIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW WBBiB UJ

i. Dofinansowanie wyjazdów na konferencje naukowe
Kryteria przyznania środków:

 • kwota maksymalnego dofinansowania, o jaką można wnioskować to: 1 000 zł na wyjazd krajowy oraz 5 000 zł na wyjazd zagraniczny;
 • aplikować mogą jedynie pracownicy zatrudnieni na WBBiB UJ;
 • dany pracownik może starać się o wyjazd ze zgłoszeniem plakatowym na zagraniczną lub na krajową konferencję tylko raz w danym roku;
 • liczba osób, które  otrzymają dofinansowanie na wyjazd na konferencję krajową lub zagraniczną uzależniona jest od liczby pracowników zatrudnionych w danym Zakładzie/Pracowni. W większości przypadków, w danym roku tylko dwie osoby z Zakładu/Pracowni mogą być beneficjentem w kategorii A.a.i. O dofinansowanie wyjazdu większej liczby pracowników mogą się starać następujące zakłady: Zakład Biofizyki (6 osób), Zakład Biologii Komórki (4 osoby), Zakład Biotechnologii Medycznej (4 osoby), Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin (4 osoby) oraz Zakład Mikrobiologii (6 osób);
 • w przypadku większej liczby zgłoszeń o dofinansowanie, pierwszeństwo będą miały zgłoszenia od młodszych pracowników naukowych (magistrów, doktorów). W następnej kolejności decydować będzie rodzaj konferencji naukowej i jej zasięg (zagraniczna/krajowa). W przypadku konferencji organizowanych w kraju pierwszeństwo w dofinansowaniu będą miały konferencje o zasięgu międzynarodowym;
 • składanie wniosków o dofinansowanie odbywa się w czterech terminach w czasie, gdy WBBiB UJ jest beneficjentem programu KNOW: - do 28 lutego, - do 30  kwietnia, - do 20 lipca, - do 30 października;
 • osoby, które w ramach konferencji będą miały wystąpienie ustne lub posiadają zaproszenie do wygłoszenia wykładu mogą zgłaszać wnioski o dofinansowanie w trybie ciągłym (poza wskazanymi powyżej terminami). O dofinansowanie może się w tym przypadku starać dowolna liczba osób z danego Zakładu/Pracowni. Jednej osobie przysługuje jeden wyjazd w roku;
 • w celu złożenia aplikacji należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A1 dostarczając wszystkie wymagane informacje;
 • pracownik, który uzyskał dofinansowanie musi rozliczyć wyjazd przedstawiając wypełniony Formularz Rozliczeniowy A2 wraz z wymaganymi załącznikami najpóźniej do 30 dni od daty powrotu z konferencji.

ii. Dofinansowanie wyjazdów na szkolenia/warsztaty specjalistyczne
Kryteria przyznania środków:

 • kwota maksymalnego dofinansowania, o jaką można wnioskować to: 1 000 zł na wyjazd krajowy oraz 2 000 zł na wyjazd zagraniczny;
 • aplikować mogą jedynie pracownicy zatrudnieni na WBBiB UJ;
 • dany pracownik może starać się o wyjazd na szkolenie/warsztaty tylko raz w danym roku;
 • tematyka szkolenia/warsztatów specjalistycznych powinna być zgodna z tematyką badań naukowych pracownika, jego warsztatem metodycznym lub może to być nowa tematyka/metodyka, która zostanie wykorzystana w badaniach Zakładu/Pracowni WBBiB UJ;
 • liczba osób, które  otrzymają dofinansowanie na wyjazd na szkolenia/warsztaty specjalistyczne uzależniona jest od liczby pracowników zatrudnionych w danym Zakładzie/Pracowni. W większości przypadków, w danym roku tylko jedna osoba z Zakładu/Pracowni może być beneficjentem w kategorii A.a.ii. O dofinansowanie wyjazdu większej liczby pracowników mogą się starać następujące zakłady: Zakład Biofizyki (3 osoby), Zakład Biologii Komórki (2 osoby), Zakład Biotechnologii Medycznej (2 osoby), Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin (2 osoby) oraz Zakład Mikrobiologii (3 osoby);
 • w przypadku większej liczby zgłoszeń, pierwszeństwo w dofinansowaniu uzyskują niesamodzielni pracownicy naukowi.;
 • w przypadku większej liczby zgłoszeń w danej grupie pracowników, decydować będzie dorobek naukowy aplikanta;
 • składanie wniosków o dofinansowanie odbywa się w czterech terminach w czasie, gdy WBBiB UJ jest beneficjentem programu KNOW: - do 28 lutego, - do 30 kwietnia, - do 20 lipca, - do 30 października;
 • w celu złożenia aplikacji należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A1 dostarczając wszystkich wymaganych informacji;
 • pracownik, który uzyskał dofinansowanie musi rozliczyć wyjazd przedstawiając wypełniony Formularz Rozliczeniowy A2 wraz z wymaganymi załącznikami najpóźniej do 30 dni od daty powrotu ze szkolenia/warsztatu.  

iii. Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów naukowych, trwających do 1 miesiąca
Kryteria przyznania środków:

 • kwota maksymalnego dofinansowania, o jaką można wnioskować to: 5 000 zł;
 • aplikować mogą jedynie pracownicy zatrudnieni na WBBiB UJ, którzy planują wyjazd naukowy do innego ośrodka w kraju lub zagranicą w celu wykonania określonej pracy naukowej w ramach współpracy naukowej lub chcą skorzystać z unikatowej aparatury, która znajduje się w tym ośrodku;
 • pracownik z danego Zakładu/Pracowni WBBiB UJ może starać się o dofinansowanie tylko jednego wyjazdu naukowego w danym roku, przy zastrzeżeniu, że tylko jeden pracownik z Zakładu/Pracowni może być beneficjentem w kategorii A.a.iii;
 • w przypadku większej liczby zgłoszeń w danej grupie pracowników, decydować będzie dorobek naukowy aplikanta;
 • składanie wniosków o dofinansowanie odbywa się w czterech terminach w czasie, gdy WBBiB UJ jest beneficjentem programu KNOW: - do 28 lutego, - do 30 kwietnia, - do 20 lipca, - do 30 października;
 • w celu złożenia aplikacji należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A3 dostarczając wszystkich wymaganych informacji wraz z oświadczeniem kierownika Zakładu/Pracowni (którego/której pracownik aplikuje o dofinansowanie), że nie ma możliwości sfinansowania wyjazdu naukowego w ramach innych środków zakładowych oraz grantowych lub innych programów służących mobilności pracowników (np. ERASMUS+);
 • pracownik, który uzyskał dofinansowanie musi rozliczyć wyjazd przedstawiając wypełniony Formularz Rozliczeniowy A4 wraz z wymaganymi załącznikami najpóźniej do 30 dni od daty powrotu z wyjazdu naukowego.

iv. Dofinansowanie długoterminowych wyjazdów do renomowanych ośrodków naukowych, trwających 3-6 miesięcy
Kryteria przyznania środków:

 • kwota dofinansowania o jaką można wnioskować obliczana jest indywidualnie dla każdego naukowca ubiegającego się o stypendium na podstawie stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego na stanowisku postdoctoral researcher w danym kraju;
 • każdego roku finansowane będą 2 wyjazdy pracowników WBBiB UJ;
 • składanie wniosków o dofinansowanie odbywa się w czterech terminach w czasie, gdy WBBiB UJ jest beneficjentem programu KNOW: - do 28 lutego, - do 30 kwietnia, - do 20 lipca, - do 30 października;
 • pozostałe kryteria przyznawania dofinansowania jw. (w punkcie A.a.iii.; Formularz A3 i A4).

b. SFINANSOWANIE POBYTU WYBITNEGO ZAGRANICZNEGO NAUKOWCA JAKO PROFESORA WIZYTUJĄCEGO

 • osoby/Zespół/Zakład zapraszający przedkłada Formularz Zgłoszeniowy A5 deklarując, że profesor wizytujący spędzi na Wydziale od tygodnia do 6 miesięcy angażując się w prace badawcze Zespołu/Zakładu/Wydziału;
 • osoby/Zespół/Zakład zapraszający jest odpowiedzialny za organizację pobytu gościa;
 • osoby/Zespół/Zakład zapraszający przedkłada deklarację, że profesor wizytujący wygłosi wykłady;
 • o wyborze kandydata decyduje: i) dorobek publikacyjny, ii) indeks H, iii) liczba potencjalnych zainteresowanych (doktorantów/studentów) + wstępna informacj o zainteresowaniu wykładami, które profesor wizytujący zamierza wygłosić;
 • wnioski można składać w czterech terminach: - do 28 lutego, - do 30 kwietnia, - do 20 lipca, - do 30 października;
 • pracownik/Zakład, który uzyska dofinansowanie na pobyt profesora wizytującego musi je rozliczyć składając Formularz Rozliczeniowy A6 w ciągu 30 dni od zakończenia wizyty. W raporcie należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko aplikanta, imię i nazwisko profesora wizytującego, jego tytuł/stopień naukowy, miejsce pracy, opis wykładów, opis badań prowadzonych w czasie pobytu na WBBiB UJ, liczba uczestników w tym młodych pracowników/doktorantów/studentów WBBiB UJ na wykładach.

c. WSPARCIE ORGANIZACJI KONFERENCJI/SYMPOZJÓW NAUKOWYCH, WARSZTATÓW I SPOTKAŃ ROBOCZYCH

i. Dofinansowanie organizacji konferencji/sympozjów naukowych
Kryteria przyznania środków:

 • kwota maksymalnego dofinansowania wynosi 35% szacunkowego kosztorysu konferencji jednak finansowanie nie może przekroczyć 50 000 zł;
 • WBBiB UJ musi być oficjalnym organizatorem lub współorganizatorem konferencji
 • obligatoryjne jest dofinansowanie Szkoły Zimowej WBBiB UJ z naciskiem na udział doktorantów;
 • aplikować mogą tylko pracownicy WBBiB UJ;
 • priorytet mają konferencje międzynarodowe;
 • dany Zakład/Pracownia WBBiB UJ może aplikować tylko raz w danym roku o dofinansowanie tylko w jednej z kategorii wymienionej w Punkcie A.c. (nie dotyczy Organizatorów Szkół Zimowych WBBiB);
 • w przypadku większej liczby zgłoszeń o dofinansowaniu decydować będzie rodzaj konferencji naukowej, jej zasięg i prestiż, przewidywana liczba uczestników, w tym młodych pracowników/doktorantów/studentów WBBiB UJ;
 • wnioski można składać do: - do 28 lutego, - do 30 kwietnia, - do 20 lipca, - do 30 października;
 • w celu złożenia aplikacji należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A7 dostarczając wszystkich wymaganych informacji;
 • pracownik, który uzyska dofinansowanie konferencji musi ją rozliczyć przedstawiając Formularz Rozliczeniowy A8 najpóźniej do 60 dni od zakończenia konferencji.

ii. Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań
Kryteria przyznania środków:

 • kwota maksymalnego dofinansowania, o jaką można wnioskować to: 15 000 zł na warsztaty/spotkania robocze;
 • aplikować mogą tylko pracownicy WBBiB UJ;
 • WBBiB UJ musi być oficjalnym organizatorem lub współorganizatorem warsztatów lub spotkań roboczych;
 • dany Zakład/Pracownia WBBiB UJ  może aplikować tylko raz w danym roku o dofinansowanie tylko w jednej z kategorii wymienionej w Punkcie A.c.;
 • w przypadku większej liczby zgłoszeń o dofinansowanie decydować będzie rodzaj warsztatów, korzyści płynące z organizacji (przewidywana liczba uczestników, w tym młodych pracowników/doktorantów/studentów WBBiB UJ);
 • wnioski można składać do: - do 28 lutego, - do 30 kwietnia, - do 20 lipca, - do 30 października;
 • w celu złożenia aplikacji należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A7 dostarczając wszystkich wymaganych informacji;
 • pracownik, który uzyska dofinansowanie warsztatów musi je rozliczyć przedstawiając Formularz Rozliczeniowy A8 najpóźniej do 60 dni od zakończenia warsztatów.

d. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W ZAKRESIE REALIZACJI NOWATORSKICH PROJEKTÓW BADAWCZYCH ORAZ WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W ZAKRESIE REDAGOWANIA PUBLIKACJI

Zasady obowiązujące w pierwszym roku projektu (2015)

 • W pierwszym rozdaniu dotacja uzyskana na to zadanie zostaje podzielona między 14 Zakładów i 2 Pracownie WBBiB UJ według algorytmu DS;
 • Dotacja jest przeznaczona na: i) zakup materiałów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego/komputerowego potrzebnych do realizacji nowych zadań badawczych (cena jednostkowa środka trwałego nie może przekraczać 9 999 zł brutto), ii) pokrycie kosztów zlecenia usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego, iii) pokrycia kosztów wydania publikacji przyjętej do druku (tzw. publication fee);
 • Warunkiem rozliczenia dotacji w roku 2015 jest złożenie do 15 grudnia Formularza Rozliczeniowego A9 2015.

Zasady obowiązujące w roku 2016

i. dofinansowania działalności naukowej pracowników powyżej 35 roku życia nieposiadających tytułu/stanowiska profesora – „Program 35+"

 • Osoba ubiegająca się o finansowanie badań z „Programu 35+" musi posiadać stopień doktora lub doktora habilitowanego oraz mieć ukończone 35 lat w dniu 1 stycznia roku, na który przyznane jest dofinansowanie.
 • Dofinansowanie przyznawane jest w drodze konkursu. Konkurs jest  ogłaszany 15 października, a termin nadsyłania wniosków o dofinansowanie upływa 15 listopada (w roku poprzedzającym finansowanie badań).
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł i przyznawana jest na 2 pełne lata kalendarzowe (od 1 stycznia pierwszego roku do 31 grudnia drugiego roku).
 • Dofinansowanie może być wykorzystane bezpośrednio na prowadzenie badań: zakup odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego (którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 9 999 zł brutto), a także zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego. W ramach „Programu 35+" nie można finansować wynagrodzeń, publikacji, patentów, wyjazdów oraz staży zagranicznych.
 • W celu złożenia aplikacji o dofinansowanie z „Programu 35+" należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A9 oraz przedstawić opis projektu badawczego.
 • Opis projektu badawczego (w języku polskim, maksymalnie 2 500 wyrazów) powinien zawierać: i) wyraźnie wyodrębniony cel badawczy (który może, ale nie musi być powiązany z dotychczas prowadzonymi badaniami aplikanta), ii) informacje, na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu (maksymalnie. 200 wyrazów), iii) opis dotychczas uzyskanych wyników (uzasadniający kontynuowanie  badań nad wybranym tematem), lub naukowe przesłanki uzasadniające podjęcie nowego tematu badań, iv) opis i harmonogram planowanych badań, v) informacje o przewidywanej liczbie studentów/doktorantów zaangażowanych przy realizacji wybranych zadań badawczych oraz opis tych zadań (do 150 wyrazów na każdego studenta/doktoranta), vi) kosztorys, vii) informacje, w jaki sposób uzyskane dofinansowanie wesprze karierę naukową aplikanta (tzn. jak przyczyni się do uzyskania przez niego habilitacji lub profesury).
 • Oceny zgłoszonych projektów (w skali od 1 do 10) dokonują recenzenci zewnętrzni. Projekty zgłoszone przez doktorów oraz doktorów habilitowanych oceniane są w osobnych grupach. Ogłoszenie wyników przewidziane jest na 30 grudnia.
 • Przy ocenie projektu brane są pod uwagę: i) oryginalność, innowacyjność i poziom proponowanych badań, ii) uzasadnienie prowadzenia badań, iii) dorobek naukowy aplikanta, iv) udział studentów/doktorantów przy realizacji konkretnych zadań badawczych w ramach projektu.
 • Warunkiem rozliczenia projektu jest złożenie Formularza rozliczeniowego A10 po upływie dwóch lat kalendarzowych, na które zostało przyznane finansowanie, najpóźniej do 31 stycznia kolejnego roku.

Zasady obowiązujące w roku 2017

 • Osoba ubiegająca się o finansowanie badań z „Programu 35+" musi posiadać stopień doktora lub doktora habilitowanego oraz mieć ukończone 35 lat w dniu 1 stycznia roku, na który przyznane jest dofinansowanie.
 • W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy wcześniejszych edycji, którzy w dniu składania wniosku nie rozliczyli poprzednich projektów oraz osoby starające się o dofinansowanie w ramach programu IMPULS. 
 • Dofinansowanie przyznawane jest w drodze konkursu. Konkurs jest ogłaszany 1 maja, a termin nadsyłania wniosków o dofinansowanie upływa 15 czerwca.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł i przyznawana jest na 13 miesięcy (od 1 września 2017 do 30 września 2018 roku).
 • Dofinansowanie może być wykorzystane bezpośrednio na prowadzenie badań: zakup odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego (którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 9 999 zł brutto), a także zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego. W ramach „Programu 35+" nie można finansować wynagrodzeń, publikacji, patentów, wyjazdów oraz staży zagranicznych.
 • W celu złożenia aplikacji o dofinansowanie z „Programu 35+" należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A9 oraz przedstawić opis projektu badawczego.
 • Opis projektu badawczego (w języku polskim, maksymalnie 2 500 wyrazów) powinien zawierać: i) wyraźnie wyodrębniony cel badawczy (który może, ale nie musi być powiązany z dotychczas prowadzonymi badaniami aplikanta), ii) informacje, na czym polega innowacyjność zgłaszanego projektu (maksymalnie. 200 wyrazów), iii) opis dotychczas uzyskanych wyników (uzasadniający kontynuowanie  badań nad wybranym tematem), lub naukowe przesłanki uzasadniające podjęcie nowego tematu badań, iv) opis i harmonogram planowanych badań, v) informacje o przewidywanej liczbie studentów/doktorantów zaangażowanych przy realizacji wybranych zadań badawczych oraz opis tych zadań (do 150 wyrazów na każdego studenta/doktoranta), vi) kosztorys, vii) informacje, w jaki sposób uzyskane dofinansowanie wesprze karierę naukową aplikanta (tzn. jak przyczyni się do uzyskania przez niego habilitacji lub profesury).
 • Oceny zgłoszonych projektów (w skali od 1 do 10) dokonują recenzenci zewnętrzni. Projekty zgłoszone przez doktorów oraz doktorów habilitowanych oceniane są w osobnych grupach. Ogłoszenie wyników przewidziane jest na koniec  sierpnia. 
 • Przy ocenie projektu brane są pod uwagę: i) oryginalność, innowacyjność i poziom proponowanych badań, ii) uzasadnienie prowadzenia badań, iii) dorobek naukowy aplikanta, iv) udział studentów/doktorantów przy realizacji konkretnych zadań badawczych w ramach projektu.  
 • Warunkiem rozliczenia projektu jest złożenie Formularza Rozliczeniowego A10 najpóźniej 31 października 2018 roku.

ii. Dofinansowanie na pokrycie kosztów opublikowania artykułów naukowych lub kosztów korekty językowej publikacji

1. Dofinansowanie na pokrycie kosztów opublikowania artykułów naukowych – zasady:

 • Dofinansowanie na pokrycie kosztów publikacji artykułów naukowych jest przyznawane znaczącym pracom opublikowanym przez Autorów związanych z WBBiB UJ. Warunkiem koniecznym jest to, by autor korespondencyjny był pracownikiem lub doktorantem Wydziału oraz co najmniej połowa afiliacji dotyczyła Wydziału.
 • Dla wniosków złożonych do dnia 31 marca 2018 r. dofinansowanie dotyczy prac publikowanych w czasopismach, których współczynnik oddziaływania IF lokuje czasopismo w grupie 50% najlepszych czasopism w danej dziedzinie. Podstawą oceny są dane w bazie Web of Sience (www.webofknowledge.com).
 • Wartość referencyjna jest obliczana osobno dla każdego wymienionego w bazie obszaru wiedzy (ang. category).
 • Dla wniosków złożonych od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. dofinansowanie dotyczy prac publikowanych w czasopismach, których współczynnik oddziaływania IF lokuje czasopismo w grupie 25% najlepszych czasopism w danej dziedzinie. Podstawą oceny są dane w bazie Web of Sience (www.webofknowledge.com).
 • Wartość referencyjna jest obliczana osobno dla każdego wymienionego w bazie obszaru wiedzy (ang. category).
 • W celu złożenia aplikacji o dofinansowanie należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A11. Do zgłoszenia należy dołączyć fakturę za publikację oraz kopię pierwszej strony pracy.
 • Wartość referencyjna podana w podpunkcie drugim może być modyfikowana w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez zainteresowanych oraz możliwości finansowych konsorcjum Cell-Mol-Tech. Modyfikacja polegająca na obniżeniu lub podwyższeniu kryterium przyznania dofinansowania może być dokonywana nie częściej niż raz na kwartał.

2. Dofinansowanie na pokrycie kosztów korekty językowej publikacji – zasady:

 • Sfinansowanie kosztów korekty językowej artykułów naukowych jest przyznawane pracom przygotowanym przez Autorów związanych z WBBiB UJ. Warunkiem koniecznym jest, by autor korespondencyjny był pracownikiem lub doktorantem WBBiB UJ oraz co najmniej połowa afiliacji dotyczyła WBBiB UJ.
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 4000,00 zł.
 • Istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów poniesionych od dnia 1 lipca 2017 r.
 • W celu złożenia aplikacji należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A14. Do zgłoszenia w wersji elektronicznej należy dołączyć ostateczną wersję manuskryptu. W wersji papierowej należy dostarczyć fakturę za korektę językową oraz pierwszą stronę manuskryptu.
 • Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 czerwca 2018 r.

iii. dofinansowania działalności naukowej pracowników powyżej 35 roku życia zatrudnionych na UJ przez co najmniej 5 ostatnich lat – „Program IMPULS"

 • Dofinansowanie przyznawane jest w drodze konkursu. Konkurs zostaje ogłoszony 1 maja, a termin nadsyłania wniosków o dofinansowanie upływa 31 maja 2017 r. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Osoba ubiegająca się o finansowanie badań z „Programu IMPULS" musi posiadać stopień doktora lub doktora habilitowanego oraz mieć ukończone 35 lat w dniu 1 stycznia 2017 roku.
 • W konkursie mogą brać udział jedynie osoby, których własne badania naukowe przez ostatnie 5 lat nie były finansowane z żadnych zewnętrznych źródeł (w tym z KNOW) oraz które nie starają się równolegle o dofinansowanie w ramach programu 35+.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł i przyznawana jest na 13 miesięcy (od 1 września 2017 do 30 września 2018 roku).
 • Dofinansowanie może być wykorzystane bezpośrednio na prowadzenie badań: zakup odczynników i materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego (cena jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 9 999 zł brutto), a także zlecenie usług zewnętrznych związanych z realizacją zadania badawczego. W ramach „Programu IMPULS" nie można finansować wynagrodzeń, publikacji, patentów, wyjazdów oraz staży zagranicznych.
 • W celu złożenia aplikacji o dofinansowanie z „Programu IMPULS" należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy A12, obejmujący m.in. streszczenie projektu (maksymalnie 200 wyrazów) oraz słowa kluczowe (3-5 wyrazów). Do Formularza należy ponadto dołączyć i) opis projektu badawczego oraz ii) opis dorobku naukowego.
 • Opis projektu badawczego (w języku polskim, maksymalnie 2 000 wyrazów), powinien zawierać: i) wprowadzenie, ii) cel proponowanych badań, iii) metodykę badawczą, iv) spodziewane wyniki, v) kosztorys.
 • Opis dorobku naukowego powinien zawierać:  spis publikacji, ii) wykaz doniesień konferencyjnych, iii) listę projektów badawczych złożonych w ostatnich 5 latach (tytuł projektu, data złożenia, typ konkursu, nazwa instytucji przyznającej).
 • Oceny zgłoszonych projektów (w skali od 1 do 10) dokonuje powołana do tego celu komisja. Ogłoszenie wyników przewidziane jest na 20 czerwca 2017 roku.
 • Przy ocenie projektu brane są pod uwagę: i) poziom proponowanych badań, ii) liczba złożonych i nie finansowanych projektów w ciągu ostatnich 5 lat, iii) dorobek naukowy aplikanta (publikacje, wystąpienia konferencyjne).  
 • Warunkiem rozliczenia projektu jest złożenie Formularza Rozliczeniowego A13 najpóźniej do 31 października 2018 roku.

e. MOTYWACYJNE WSPARCIE AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ PRACOWNIKÓW WBBiB UJ

Zasady obowiązujące w pierwszym roku projektu (2015)
Wsparcie motywacyjne zostanie przyznane w oparciu o wyniki punktowy ankiet samooceny działalności naukowej przygotowywaną przez pracowników WBBiB UJ. Dla każdego pracownika wyliczana będzie średnia roczna liczba uzyskanych punktów  na podstawie 3 ankiet (za lata 2012, 2013 i 2014) i na tej podstawie będzie ustalona lista rankingowa w 3 kategoriach: profesor, doktor hab. i doktor/magister. Dla pracowników zatrudnionych krócej niż trzy wymienione lata będzie brana pod uwagę średnia roczna liczba punktów odpowiednio za dwa lata lub liczba punktów za  jeden rok. Dla osób, których status zmienił się w ciągu ostatnich 3 lat miejsce rankingowe będzie ustalane w aktualnej kategorii. Wysokość dodatku będzie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z liczby uzyskanych punktów

Zasady obowiązujące w kolejnych latach projektu   
i. Motywacyjne wsparcie finansowe za naukową skuteczność – nagroda ilościowa

 • Do nagrody kwalifikują się prace opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie dodatku w czasopismach o IF równym lub powyżej 1. Autor pierwszy i autor korespondujący muszą posiadać afiliację WBBiB UJ z wyjątkiem prac dwuautorskich i jednoautorskich. Za pracę np. z roku 2015 uznaje się pracę, która posiada datę wydania 2015, podany jest numer czasopisma i ma przypisane numery stron.
 • Kwota nagrody za pojedynczą publikację jest wyliczana wg następującego algorytmu:

i) dla każdej pracy wyliczany jest współczynnik jakościowy IFrz obejmujący IF czasopisma za ostatni rok (czyli dla publikacji z roku 2016 – IF z roku 2015) pomniejszony proporcjonalnie o afiliacje spoza WBBiB (patrz przykład),
ii) całkowita kwota przeznaczona na nagrodę zostanie podzielona przez zsumowany IFrz wszystkich prac zakwalifikowanych do nagrody by uzyskać liczbę K (kwotę w PLN przypadającą na jeden IFrz),
iii) dla każdej pracy kwota przyznanej nagrody w złotych stanowić będzie iloczyn K i IFrz danej pracy.

 • Nagrodę otrzymują tylko współautorzy zatrudnieni na WBBiB UJ (o podziale decyduje autor korespondujący).
 • Prace muszą zawierać informację, że WBBiB UJ jest beneficjentem programu KNOW (nie dotyczy prac opublikowanych w roku 2015).

W roku 2018 nagroda ilościowa zostanie przyznana za artykuły opublikowane w roku 2017 oraz artykuły opublikowane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 r. posiadające numer DOI.

ii. Motywacyjne wsparcie finansowe za publikowanie prac o wysokim współczynniku oddziaływania – nagroda jakościowa

 • Do nagrody kwalifikują się prace opublikowane w czasopismach o najwyższym IF. Autor pierwszy i autor korespondujący muszą posiadać afiliację WBBiB UJ (wyjątek stanowią prace dwuautorskie, w których tylko jeden z autorów musi posiadać afiliację WBBiB UJ). Dodatkowo, w pracach wieloautorskich liczba afiliacji pracowników WBBiB UJ musi być równa lub większa niż 50% wszystkich afiliacji figurujących w pracy (Przykład 1).
 • Praca jest zaliczana do prac z danego roku, jeśli posiada datę wydania, podany jest numer czasopisma i ma przypisane numery stron.
 • Kwota nagrody za pojedynczą publikację jest wyliczana w następujący sposób:

- przewidywana wysokość premii to kwota 3000 złotych (wartość tej kwoty będzie zależna od kwoty przyznanej dotacji) pomnożona przez współczynnik K pomnożony przez stałą 10. Współczynnik K wyliczany jest osobno dla każdego obszaru wiedzy z listy Scientific Journal Rankings  (SJR; subject category). Współczynnik K powstaje w wyniku wyliczenia, jaki IF danego czasopisma stanowi procent zsumowanych IF 100 pierwszych czasopism danego obszaru wiedzy. Do oceny branych jest tylko 100 czasopism z danego obszaru ze względu na różne liczebności zbiorów,

- czasopisma zostały zakwalifikowane do 8 kategorii utworzonych z poddziedzin SJR: 1. Genetics/Molecular Biology/Food Science; 2. Cell Biology/Developmental Biology; 3. Biochemistry/Structural Biology; 4. Molecular Medicine/Cancer Research; 5. Biophysics/Physical and Theoretical Chemistry/ Spectroscopy; 6. Plant Science/Physiology; 7. Applied Microbiology and Biotechnology/Immunology/Microbiology/Virology; 8. Pharmaceutical Science/Pharmacology.

Przykład 1: Obliczanie procentowego udziału afiliacji WBBiB UJ oraz współczynnika jakościowego IFrz

Jan Nowak1,2,  Jan Kowalski1, Zbigniew Kowal1, Aneta Zdun1,3  
praca opublikowana w EMBO J;  IF = 9,6; 1 – afiliacja WBBiB

Liczba afiliacji: afiliacja1(x4) + afiliacja2(x1) + afilacja3(x1) = 6 afiliacji razem.
Jedna afiliacja stanowi 16, 67% całkowitej sumy afiliacji. Czyli sumaryczny udział afiliacji WBBiB stanowi 66,67 % sumy wszystkich afiliacji spełniając wymogi regulaminu (stanowi więcej niż 50% wszystkich afiliacji). Dla takiej pracy IFrz = 0,667 x 9,6 (dla EMBO J) = 6,403    

Przykład 2: Obliczanie współczynnika K
Dla obszaru 1 suma IF czasopism (1–100) wynosi 832. Czasopismo o IF= 9,6 (EMBO Journal) ma udział 1,10%.

Przykład 3: Wyliczenie premii
Dla grupy, która opublikowała prace w EMBO J:
K x 10 x 3 000 zł = 1,10 x 10 x 3 000zł = 33 084 zł.

 • Całkowita premia zostanie pomniejszona proporcjonalnie do sumarycznego udziału afiliacji WBBiB UJ, a więc będzie proporcjonalna do  współczynnika jakościowego IFrz (zgodnie z przykładem 1 kalkulacja jest następująca: 33 084 zł x 0,667 = 22 067 zł).
 • Nagrodę otrzymują tylko współautorzy zatrudnieni na WBBiB UJ (o podziale decyduje autor korespondujący).
 • Lista premiowanych prac zamyka się na ostatniej w pełni premiowanej pracy, a łączna suma premii nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dany rok.

W roku 2018 nagroda jakościowa zostanie przyznana za artykuły opublikowane w roku 2017 oraz artykuły opublikowane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 r. posiadające numer DOI.

Część B - ROZWÓJ MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ

a. STAŻE PODOKTORSKIE

Zasady przyjmowania na staż w roku 2017

 • Osoby przyjmowane są na staż w ramach konkursu.
 • Przewiduje się przyjęcie na stanowisko asystenta z doktoratem 12 stażystów.
 • Maksymalny okres zatrudnienia trwa do 31 grudnia 2018 r.
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: (i) posiadanie stopnia naukowego doktora, (ii) wysoka ocena pracy doktorskiej; (iii) pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.
 • Osoby przyjęte na staże zobowiązane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zatrudnienie kandydata musi – oprócz efektów czysto naukowych – prowadzić do zmniejszenia liczby godzin ponadwymiarowych w Zakładzie, w którym ma on pracować.
 • Kierownicy Zakładów/Pracowni, w których przewidywana jest znacząca liczba ponadwymiarowych godzin dydaktycznych, zgłaszają potrzebę przyjęcia stażysty wypełniając Formularz Zgłoszeniowy B1 (w formularzu należy zamieścić: informację o liczbie godzin pensum dydaktycznego Zakładu/Pracowni w trwającym roku akademickim; informację o przewidywanej liczbie godzin dydaktycznych Zakładu/Pracowni w następnym roku akademickim, potwierdzoną przez Prodziekana ds. Studenckich; ogólny opis prac badawczych prowadzonych w Zakładzie oraz bardziej szczegółowy opis zadania lub kilku zadań badawczych proponowanych potencjalnemu Kandydatowi; informację o zajęciach dydaktycznych, które ma prowadzić kandydat; spis wymogów, jakie musi spełniać kandydat, w tym na przykład znajomość określonych metod badawczych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach określonego kursu, itp.).
 • Ogłoszony konkurs obejmuje wszystkie proponowane stanowiska. W warunkach konkursu uwzględnione zostają wszystkie proponowane obszary badań naukowych.
 • Dla każdego z proponowanych obszarów badawczych przygotowywana jest osobna lista wymagań szczegółowych, które muszą spełnić kandydaci.
 • Kandydaci przystępujący do konkursu zobowiązani są złożyć w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ następujące dokumenty: list motywacyjny (zawierający jednoznaczne określenie o które stanowisko  ubiega się kandydat, przy czym dopuszczalne jest wskazanie również tzw. drugiego wyboru), CV, kopie opublikowanych prac oraz pierwsze strony dokumentów potwierdzających przyznanie grantów i uzyskanie patentów, opinie dwóch samodzielnych pracowników naukowych, streszczenie pracy doktorskiej, opis doświadczenia dydaktycznego kandydata (w tym lista prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych).
 • Wydziałowa Komisja ds. Konkursów sporządza ranking wszystkich zgłoszonych kandydatów i proponuje przydział kandydatów do poszczególnych Zakładów/ Pracowni.
 • Proponowany kandydat musi być zaakceptowany przez Kierownika Zakładu/Pracowni. Szczegółową procedurę akceptacji kandydatury określa Komisja, z tym że negatywna ocena Kierownika (odrzucenie kandydatury zaproponowanej przez Komisję) musi mieć formę pisemną.
 • Jeżeli w wyniku tak przeprowadzonego postępowania nie zostaną wypełnione wszystkie stanowiska konkursowe, a na liście rankingowej pozostaną osoby spełniające warunki formalne Komisja Konkursowa może zaproponować Kandydatom zatrudnienie w Zakładzie/Pracowni innym niż wskazany w podaniu Kandydata. Wymaga to równoczesnego spełnienia następujących warunków: (i) wskazany Zakład ma prawo ubiegania się o etat KNOW, (ii) kierownik Zakładu aprobuje osobę kandydata, (iii) kandydat akceptuje przedstawioną propozycję zatrudnienia, a w szczególności zobowiązuje się do prowadzenia wskazanych zajęć dydaktycznych.
 • Lista rankingowa kandydatów przedstawiana jest Radzie Wydziału, która podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na staż.
 • W przypadku gdy laureat konkursu nie podpisze umowy o pracę, lub rozwiąże umowę o pracę w trakcie jej trwania, możliwe jest ogłoszenie nowego konkursu. Nowy konkurs dotyczyć będzie tylko nieobsadzonego/zwolnionego stanowiska.


b. STANOWISKA SAMODZIELNEGO BIOLOGA DLA OSÓB PRZEDŁUŻAJĄCYCH WYDZIAŁOWE STUDIA DOKTORANCKIE

 • Konkurs na stanowisko samodzielnego biologa adresowany jest do słuchaczy studiów doktoranckich prowadzonych na WBBiB UJ, którzy przedłużyli studia i obejmując nową posadę studiować będą piąty rok. 
 • Konkurs odbywa się w dwóch edycjach: 1 maja 2017 r. planowane jest uruchomienie 8 etatów, 1 października 2017 roku – 7 etatów. Liczba etatów może ulec zmianie w zależności od dostępnych środków. W przypadku obu edycji konkursu okres zatrudnienia kończy się 31 grudnia 2018 r.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na stanowisko samodzielnego biologa zobowiązani są złożyć w sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ następujące dokumenty: i) podanie o pracę; ii) listę publikacji naukowych, których są autorami lub współautorami wraz z aktualnym współczynnikiem oddziaływania (IF) czasopisma oraz kopiami pierwszych stron publikacji; iii) opinię promotora pracy doktorskiej; iv) zgodę kierownika Zakładu/Pracowni WBBiB UJ, w którym (ej) zatrudniony jest promotor. Termin składania dokumentów do pierwszej i drugiej edycji konkurs upływa odpowiednio 31 marca 2017 r. i 31 sierpnia 2017 r. 
 • Zespół ds. młodej kadry naukowej WBBiB UJ w oparciu o przedstawiony dorobek naukowy przygotowuje listę rankingową kandydatów. Miarą dorobku jest zmodyfikowany sumaryczny współczynnik oddziaływania (IF) wszystkich publikacji, których autorem lub współautorem jest kandydat. W przypadku, gdy kandydat jest pierwszym autorem publikacji, wartość IF jest zwiększana o 25%. W przypadku, gdy kandydat jest autorem korespondencyjnym wartość IF jest zwiększana o 50%. Współczynniki modyfikujące nie sumują się.
 • Ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydatów podejmuje Rada Wydziału WBBiB UJ na podstawie przedstawionej listy rankingowej. 

Część C - ROZWÓJ DYDAKTYKI

a. DODATEK MOTYWACYJNY ZA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ

Kryteria przyznawania środków:

 • dodatek motywacyjny za działalność dydaktyczną przyznawany jest pracownikom WBBiB UJ w oparciu o wyniki akcji ankietowej przeprowadzanej wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Regulamin ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych został zawarty w załączniku do Zarządzenia nr 18 Rektora UJ z dnia 12 marca 2013 r.);
 • dodatek przyznawany jest jedynie „klasyfikowanym" pracownikom dydaktycznym, to jest osobom, które prowadziły zajęcia dydaktyczne w minionym roku akademickim i których zajęcia zostały ocenione przez odpowiednio dużą liczbę uczestników, tym samym spełniając progi wiarygodności oceny;
 • wysokość dodatku w danym roku uzależniona jest od końcowej liczby punktów uzyskanych przez pracownika, liczby pracowników spełniających kryteria akcji ankietowej oraz wysokości środków przeznaczonych na rozwój dydaktyki;  
 • na końcową liczbę punktów przyznanych pracownikowi składają się zawsze dwa elementy – to, w której kategorii stenowej mieści się wynik punktowy pracownika obliczony dla wszystkich prowadzonych przez niego kursów („średnia UJ", „powyżej średniej UJ" lub „znacznie powyżej średniej UJ") oraz to, w której kategorii mieszczą się wyniki punktowe obliczone dla poszczególnych typów zajęć, tzw. osobo-kursów („powyżej średniej" i „znacznie powyżej średniej"), aczkolwiek nie wyklucza się uwzględnienia kolejnego kryterium (np. wynik punktowy uzyskany przez pracownika w wewnątrzwydziałowych ankietach);
 • dodatek przyznawany w danym roku akademickim obliczany jest w oparciu o analizę ankiet przeprowadzonych w roku minionym oraz dwóch poprzedzających latach akademickich;
 • w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu obliczania końcowej liczby punktów przyznanych danemu pracownikowi należy się zwrócić do przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

b. DOPOSAŻENIE PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH

Kryteria przyznawania środków:

 • kwota maksymalnego dofinansowania o jaką można wnioskować wynosi 15 000 zł i  może być przeznaczona na zakup odczynników (materiał zużywalny) i/lub drobnego sprzętu laboratoryjnego (środek trwały), którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 9 999 zł brutto;
 • o dofinansowanie wnioskować mogą Kierownicy Zakładów/Pracowni sprawujący opiekę  nad konkretną salą dydaktyczną, w której odbywają się zajęcia laboratoryjne;
 • w celu zgłoszenia istniejących potrzeb Kierownicy Zakładów/Pracowni  zobowiązani są do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego C1, w którym należy zawrzeć informacje niezbędne do podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących zakupów odczynników i aparatury;
 • o przyznaniu dofinansowania decydować będzie:
  - liczba kursów/godzin dydaktycznych, realizowanych  na danej sali
  - aktualny stan wyposażenie pracowni
  - kompletność  przygotowanej dokumentacji dotyczącej planowanych zakupów
 • wnioski można składać w jednym terminie w czasie, gdy WBBiB UJ jest beneficjentem programu KNOW – do 31 marca (w roku 2015 – do 15 maja).

c. DOFINANSOWANIE NOWYCH KURSÓW LUB UDOSKONALENIE KURSÓW JUŻ ISTNIEJĄCYCH

Kryteria przyznawania środków:

 • kwota maksymalnego dofinansowania o jaką można wnioskować wynosi 15 000 zł i może być przeznaczona np. na:
  - zakup odczynników do ćwiczeń (środek zużywalny),
  - zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego (środek trwały),
  - zakup specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do realizacji zajęć (oprogramowanie traktowane jest jako środek trwały jeśli licencja na nie jest dłuższa niż 1 rok),
  - zakup podręczników (środek trwały),
  - przygotowanie (skład, korekta, opracowanie graficzne) i/lub druk skryptu
  przy czym cena jednostkowa zakupionego środka trwałego nie może przekroczyć kwoty 9 999 zł brutto;
 • propozycja nowego kursu musi najpierw zostać zaakceptowana przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną;
 • aby aplikować o fundusze należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy C2 oraz dołączyć do zgłoszenia sylabus nowego kursu zatwierdzony przez Komisję Dydaktyczną;
 • wszystkie materiały pozyskane z przyznanych środków są własnością WBBiB UJ i zostają przekazane do dyspozycji Zakładu/Pracowni, który zrealizuje proponowany kurs;
 • koordynator kursu, który uzyskał dofinansowanie zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach do kursu (strona internetowa kursu, instrukcje dla studentów, skrypt, itp.) informacji, że kurs został przygotowany (w całości lub części) ze środków pochodzących z dotacji KNOW.

d. PROJEKTY BADAWCZE DOKTORANTÓW PROWADZONE POD KIERUNKIEM PROMOTORA

Kryteria przyznawania środków:

 • o przyznanie środków na realizację projektu badawczego mogą się ubiegać uczestnicy Studiów doktoranckich z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej prowadzonych na WBBiB UJ;
 • środki przyznawane są w ramach konkursu ogłaszanego w semestrze letnim przez Dziekana WBBiB UJ;
 • zasady konkursu zostały sformułowane w Uchwałach Rady Wydziału z dnia 17 maja 2011 r. oraz  24 kwietnia 2012 r. (patrz tutaj);
 • o przyznaniu finansowania decyduje powołana przez Dziekana WBBiB UJ Wydziałowa komisja ds. rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
 • w celu ubiegania się o środki na projekt należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy C3 oraz dołączyć do niego właściwy wniosek – termin zgłoszeń upływa 1 marca (od 2016 roku).

e. STUDENCKIE PROJEKTY BADAWCZE

Kryteria przyznawania środków:

 • konkurs na Studenckie Projekty Badawcze (SPB) ogłaszany jest przez Dziekana WBBiB UJ w semestrze letnim;
 • o przyznanie środków na realizację SPB mogą się ubiegać zespoły złożone ze studentów studiów stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (w celu złożenia aplikacji należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy C4 oraz dołączyć do niego szczegółowy opis projektu);  
 • środki na realizację SPB przyznawane są na okres dziesięciu miesięcy, przy czym całkowita kwota przeznaczona na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 10 000 zł,
 • wnioski zgłoszone do konkursu są oceniane pod względem formalnym oraz  merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana WBBiB UJ. Komisja ta zobowiązana jest również do oceny realizacji projektów oraz sporządzenia końcowego raportu dotyczącego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na SPB na podstawie raportów przedstawionych przez laureatów Konkursu.
 • Warunki konkursu na Studenckie Projekty Badawcze
 1. Do konkursu może zostać zgłoszony projekt przygotowany przez minimum trzyosobowy Zespół studentów WBBiB UJ, przy czym studenci ci muszą reprezentować co najmniej dwa różne kierunki studiów.
 2. Zgłoszony projekt nie może być całością lubą częścią planowanej lub już realizowanej pracy licencjackiej lub magisterskiej.
 3. Zgłoszony projekt nie może być częścią innego projektu badawczego planowanego lub już prowadzonego na WBBiB (np. przez opiekuna naukowego projektu studenckiego lub w Zakładzie/Pracowni, gdzie projekt studencki ma być realizowany).
 4. Środki przyznane na realizację projektu mogą zostać przeznaczone na:
  a) zakup odczynników (środki zużywalne),
  b) zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego (środek trwały) niezbędnego do realizacji projektu, którego koszt brutto nie przekracza 9 999 zł brutto,
  c) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem plakatu na konferencję naukową,
  d) pokrycie kosztów związanych z udziałem reprezentantów zespołu na konferencji, w czasie której prezentowane będą uzyskane wyniki.
 5. W Formularzu Zgłoszeniowym do konkursu należy wskazać:
  a) koordynatora projektu,
  b) skład Zespołu mającego zrealizować projekt,
  c) opiekuna naukowego, który ma za zadanie czuwać nad projektem od strony merytorycznej,
  d) miejsce realizacji projektu (Zakład/Pracownia WBBiB UJ).
 6. Opis Projektu (w formacie pdf, maksymalnie cztery strony maszynopisu wraz z ewentualnymi ilustracjami, objętość do 10 MB) dołączony do Formularza Zgłoszeniowego powinien zawierać:
  a) tytuł,
  b) jasno sprecyzowany cel badawczy,
  c) opis uzasadnionych merytorycznie zadań badawczych,
  d) zakres odpowiedzialności badawczych poszczególnych członków zespołu
  e) kosztorys,
  f) uzasadnienie planowanych zakupów,
  g) wskazanie planowanego sposobu wykorzystania uzyskanych wyników.
 7. Komisja Konkursowa ma prawo zarządzić dodatkowo przesłuchanie wnioskodawców w ramach ustnej prezentacji projektów i ocenę z prezentacji uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o skierowaniu wniosków do finansowania.
 8. Zespoły, których projekty zostaną skierowane do finansowania, otrzymają dzienniki laboratoryjne, w których członkowie zespołu zobowiązani są do odnotowywania postępów pracy nad projektem (zapisy planów doświadczeń, wyników eksperymentów oraz analiz wyników). Dzienniki laboratoryjne stanowią własność WBBiB UJ i muszą być przedstawione, jako załącznik do merytorycznego rozliczenia projektu.
 9. Po zakończeniu projektu, członkowie Zespołu zobowiązani są przygotować i przekazać Komisji Konkursowej:
  a) raport finansowy, czyli zestawienie poniesionych kosztów wraz dołączonymi kopiami faktur VAT za zakupione materiały – najpóźniej do14 dni od daty wskazanej pierwotnie jako termin zakończenia projektów,
  b) raport merytoryczny, czyli opis uzyskanych wyników (do 2000 wyrazów) oraz – jeśli zaszła taka okoliczność – informacje gdzie, kiedy i w jakiej formie uzyskane wyniki zostały zaprezentowane na szerszym forum naukowym (data i miejsce krajowych lub  zagranicznych konferencji/warsztaty/seminariów oraz kopie, w formacie A4, streszczeń plakatów, wystąpień ustnych lub publikacji naukowych) – najpóźniej do 30 dni od daty wskazanej pierwotnie jako termin zakończenia projektów.
 10. Wszystkie materiały pozyskane z środków przyznanych w ramach konkursu na Studenckie Projekty Badawcze są własnością WBBiB UJ i po zakończeniu projektu pozostają do dyspozycji Zakładu/Pracowni, w którym projekt był realizowany.

f. DOFINANSOWANIE REALIZACJI PRAC MAGISTERSKICH

Kryteria przyznawania środków:

 • kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby studentów przygotowujących prace magisterskie w danym roku akademickim;
 • o przyznanie dofinansowania ubiegać się może kierownik Zakładu/Pracowni, w którym przygotowywane będą prace magisterskie;
 • konkretna praca magisterska może zostać dofinansowana tylko raz;
 • w czasie, gdy WBBiB UJ jest beneficjentem programu KNOW, wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie korzystając z Formularza Zgłoszeniowego C5, w terminie do 31 października;
 • uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na: 
  a) zakup odczynników i materiałów jednorazowego użytku niezbędnych do przygotowania pracy (środki zużywalne),
  b) zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego (środki trwałe) niezbędnego do realizacji pracy, którego jednostkowy koszt brutto nie przekracza 3 499 zł;
 • w gotowej pracy magisterskiej należy zamieścić informację, że praca została zrealizowana (w całości lub części) ze środków pochodzących z dotacji KNOW;
 • rozliczenie dofinansowania stanowi praca magisterska wprowadzona do elektronicznego systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych);
 • wszystkie materiały pozyskane z tego dofinansowania są własnością WBBiB UJ i po zakończeniu realizacji danej pracy magisterskiej pozostają do dyspozycji Zakładu/Pracowni, w którym praca była realizowana.

Zasady obowiązujące w roku 2017

Kryteria przyznawania środków:

 • dofinansowanie dotyczy przygotowywania prac magisterskich przez studentów pierwszego i drugiego roku studiów II stopnia oraz studentów czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Kwota dofinansowania uzależniona jest od całkowitej liczby studentów tych lat.
 • o przyznanie dofinansowania ubiegać się może kierownik Zakładu/Pracowni, w którym przygotowywane będą prace magisterskie;
 • konkretna praca magisterska może zostać dofinansowana tylko raz;
 • wnioski o dofinansowanie realizacji prac magisterkich studentów drugiego i piątego roku należy składać elektronicznie korzystając z Formularza Zgłoszeniowego C5, w terminie do 31 października 2017 roku;
 • wnioski o dofinansowanie realizacji prac magisterkich studentów pierwszego i czwartego roku należy składać elektronicznie korzystając z Formularza Zgłoszeniowego C5, w terminie do 15 stycznia 2018 roku;
 • uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na:

a) zakup odczynników i materiałów jednorazowego użytku niezbędnych do przygotowania pracy (środki zużywalne),
b) zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego (środki trwałe) niezbędnego do realizacji pracy, którego jednostkowy koszt nie przekracza 9 999 zł brutto;

 • w gotowej pracy magisterskiej należy zamieścić informację, że praca została zrealizowana (w całości lub części) ze środków pochodzących z dotacji KNOW;
 • rozliczenie dofinansowania stanowi praca magisterska wprowadzona w terminie do 30 września 2018 roku do elektronicznego systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) lub złożony w tym samym terminie kwestionariusz wypełniony pzrez opiekuna pracy magisterskiej;
 • wszystkie materiały pozyskane z tego dofinansowania są własnością WBBiB UJ i po zakończeniu realizacji danej pracy magisterskiej pozostają do dyspozycji Zakładu/Pracowni, w którym praca była realizowana.

g. WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH

Kryteria przyznawania środków:

 • o dofinansowanie działalności studenckich kół naukowych działających przy WBBiB UJ ubiegać się mogą prezesi zarządów kół – o środki należy aplikować korzystając z Formularza Zgłoszeniowego C6;
 • wniosek studentów koła musi uzyskać akceptację opiekuna koła (pracownika WBBiB UJ);
 • we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informacje dotyczące inicjatywy, która ma uzyskać wsparcie oraz opis planowanych wydatków;
 • w czasie, gdy WBBiB UJ jest beneficjentem programu KNOW wnioski można składać w dwóch terminach:
  - do 15 kwietnia,
  - do 15 listopada.
 • koła, które uzyskały wsparcie zobowiązane są do umieszczania w materiałach związanych z dofinansowaną inicjatywą (takich jak: plakaty, strony internetowe, materiały konferencyjne, ulotki itp.) informacji, że była ona przygotowana (w całości lub części) ze środków pochodzących z dotacji KNOW;
 • koła, które uzyskały wsparcie zobowiązane są do przedstawienia Przewodniczącemu Zespołu ds. Rozwoju Dydaktyki raportu zawierającego krótkie podsumowanie z realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia, zestawienie wydatków oraz kopie faktur.

h. ZAKUP KSIĄŻEK
Kryteria przyznawania środków:

 • o przyznanie środków na zakup książek mogą się ubiegać pracownicy WBBiB UJ;
 • przyznane dofinansowanie może być przeznaczona na:
  - zakup książek, które mają służyć pogłębieniu wiedzy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne,
  - zakup podręczników dla studentów uczestniczących w określonym/(ych) kursie(ach);
 • książki powinny zostać wpisane do księgozbioru Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Bibliotece Nauk Przyrodniczych oraz opatrzone informacją (naklejką), że zostały zakupione z dotacji KNOW;
 • aby aplikować o fundusze należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy C7k;
 • zgłoszenia o przyznanie środków na zakup książek przyjmowane są w trybie ciągłym.

Część D - PROMOCJA WBBiB

a. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
Kryteria przyznawania środków:

 • o przyznanie środków na organizację wydarzenia o charakterze popularnonaukowym, którego docelowymi odbiorcami są uczniowie (w szczególności gimnazjaliści i licealiści) ubiegać się może koordynator wydarzenia ze strony WBBiB: przedstawiciel koła studenckiego, doktorant lub pracownik WBBiB UJ;
 • aby aplikować o środki na organizację wydarzenia należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy D1, we wniosku o dofinansowanie należy zamieścić informacje dotyczące inicjatywy, która ma uzyskać wsparcie oraz opis planowanych wydatków;
 • dofinansowanie może być przeznaczone m. in. na:
  a) pokrycie kosztów przyjazdu na WBBiB uczestników wydarzenia,
  b) pokrycie kosztów wyjazdu prelegentów z WBBiB do szkół,
  c) pokrycie kosztów usług związanych z organizacją wydarzenia,
  d) zakup materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji danego wydarzenia,
  e) zakup i opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych,
  f) zapewnienie koniecznych środków bezpieczeństwa.
 • zgłoszenia o przyznanie środków na organizację wydarzenia o charakterze popularnonaukowym przyjmowane są w trybie ciągłym, zalecane jest jednak złożenie w/w formularza minimum 3 tygodnie przed planowanym wydarzeniem.
 • osoba, która ubiegała się o dofinansowanie jest zobowiązana do przekazania Zespołowi ds. Promocji WBBiB i konsorcjum KNOW raportu z przebiegu wydarzenia (raport powinien zawierać m. in. informacje takie jak: data i miejsce wydarzenia, liczba uczestników, nazwa oraz dane teleadresowe szkoły, nazwiska organizatorów i prowadzących z WBBiB, program wydarzenia).